Algemene subsidies

Tot en met 1 februari 2019 kan je bij equal.brussels een subsidie-aanvraag indienen. In deze subsidiegids vind je alle nuttige info.  

De kern van het subsidiebeleid dat de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen met equal.brussels voert ligt in de steun aan projecten die een positieve impact hebben op:

 • gender
 • seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie
 • ethnische en culturele origine
 • toegankelijkheid voor personen met een handicap
 • handicap
 • partner en intrafamiliaal geweld

Voor deze laatste categorie (toegankelijkheid voor personen met een handicap) is er een aparte subsidieronde voorzien als je project er specifiek in bestaat de toegankelijkheid van je evenement te verbeteren voor personen met een handicap. De datum voor het indienen van projecten voor die ronde is 1 maart 2019 en de documenten zullen begin januari 2019 op de website van equal.brussels geplaatst worden.

Je mag een subsidie-aanvraag indienen als rechtspersoon of feitelijke vereniging die geen winstgevend oogmerk heeft, gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met activiteiten die hoofdzakelijk gericht zijn naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We vestigen er meteen de aandacht op dat je project in de regel pas op of na 1 mei 2019 mag beginnen om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Er moet immers veel gebeuren tussen het moment waarop wij je aanvraag ontvangen en het moment waarop je officieel in kennis gesteld wordt van de – hopelijk – positieve beslissing ten voordele van je project :

 • in een eerste fase worden alle aanvragen individueel bestudeerd door het team van equal.brussels. We nemen daar voldoende tijd voor om elk dossier de nodige aandacht te kunnen geven. Die periode komt ook goed van pas om je nog bijkomende vragen te stellen als iets onvolledig of onduidelijk is ;
 • vervolgens stellen we als team een voorstel op, hetgeen neerkomt op een lijst met projecten waarvan we van oordeel zijn dat ze voor een bepaald bedrag (dat soms afwijkt van het bedrag van de aanvraag) in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidiëring. We houden hierbij rekening met de budgettaire enveloppe die door de regering is vastgelegd, en vervolgens met de inhoud van het project ;
 • de lijst met onze voorstellen wordt dan overgemaakt aan Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, die samen met haar kabinet de nodige arbitrages uitvoert, en nakijkt of alle voorstellen effectief kaderen in het gevoerde gewestelijk gelijke kansenbeleid ;
 • na deze analyse ontvangt equal.brussels een lijst met de dossiers waarvoor we de nodige administratieve stappen mogen starten, en dat zijn er heel wat. We moeten immers nagaan dat aan alle regels voldaan is om publiek geld ter beschikking te stellen van een private organisatie. Voor de meeste dossiers betekent dit : een advies van de inspectie van financiën (boven 3.100 EUR), een akkoord van de minister van begroting (boven 6.200 EUR), een besluit van de Minister (tot 15.000 EUR) of een besluit van de regering (boven 15.000 EUR).

Pas als alle nodige administratieve regels zijn nageleefd, mag equal.brussels je officieel meedelen dat je subsidie is goedgekeurd.

Dit deel van de tekst is dus een beetje lang en misschien een beetje saai, maar we vinden het belangrijk om hier duidelijke informatie over te geven zodat je geen mirakels verwacht. Als je toch beslist om een subsidie aan te vragen voor een project dat start voor 1 mei 2019, draag je zelf de risico’s van een mogelijke weigering. Bovendien moet je dan heel goed verantwoorden waarom je toch een subsidie vraagt, en aantonen hoe je het financieel risico zal overbruggen. Voor ons is het immers essentieel dat we garanties hebben op de succesvolle afloop van het project. Het project starten na 1 mei 2019 geeft je in elk geval meer kansen op een positief advies !

De inhoud van je project is uiteraard essentieel. 

Wat je doet kan heel verschillend zijn : een event, een opleiding, een boekvoorstelling, een workshop, een theatervoorstelling, een filmpje, een magazine, een optreden, … Let hierbij dat je project verschilt van je dagelijkse activiteiten met je vereniging. Projectsubsidies mogen immers niet gebruikt worden om de dagelijkse werking van een vereniging te financieren, het moet specifiek over projectkosten gaan.

Waarom je iets organiseert (de « wat » die je kiest) moet je specifiek richten op één of meerdere aspecten van het Gewestelijk Gelijke Kansenbeleid. Je moet dus zowel in het voordeel van één of meerdere van bovenvernoemde criteria werken (gender, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie, ethnische en culturele origine, handicap, partner- en intrafamiliaal geweld) en je moet een verband kunnen leggen met een gewestelijke bevoegdheid. De lijst van die bevoegdheden vind je hier. Je mag dus bijvoorbeeld werken rond gender en verkeersveiligheid, seksuele oriëntatie en openbare ruimte, etnische origine en tewerkstelling, … De band met een criterium moet expliciet zijn (je moet echt zeggen rond welk criterium je wil werken). De band met een gewestelijke bevoegdheid moet voldoende duidelijk zijn, en je mag ook niet hoofdzakelijk rond een bevoegdheid van een andere beleidsniveau werken (justitie, onderwijs, gezondheid, …).

We hebben vooraf ook een duidelijk financieel plan nodig :

 • Maak een lijst van al je geplande uitgaven en inkomsten.
 • Geef duidelijk aan aan wie je allemaal subsidies aanvraagt en voor welk bedrag.
 • Beschrijf met zoveel mogelijk details wat je plant uit te geven : administratieve kosten, promotiekosten, personeelskosten.

Alle details met betrekking tot de aanvaardbare uitgaven vind je uitgebreid in de subsidiegids, lees dus zeker verder !

Samen met dit financieel plan bezorg je ons ook een planning voor het verloop van je project : wat ga je exact doen, wanneer, met wie, hoe, … Beschrijf de stappen voldoende duidelijk, het zal je zelf ook helpen nagaan of je aan alles gedacht hebt.

Geef ons ook al informatie over je communicatieplan : hoe ga je publiek trekken voor je evenement, hoe ga je je resultaten meedelen, … Als je aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je ook nog specifieke informatie over de manier waarop je met equal.brussels zal samenwerken, zodat we elkaar kunnen versterken.

Tot slot van deze inleiding nog een woordje over de betaling van de subsidie : als je dossier is afgerond en we je officieel kunnen meedelen dat je project gesubsidieerd zal worden, krijg je van ons het ministerieel- of regeringsbesluit waarin alle regels staat die je moet naleven in ruil voor het geld dat je ontvangt. Daarnaast geven we je ook extra informatie en krijg je een schuldvordering om de eerste schijf (80%) van je subsidie te vragen als het toegekend bedrag hoger is dan 3.100 EUR. De tweede schijf (20%) of het gehele bedrag als je subsidie niet meer bedraagt dan 3.100 EUR krijg je na het einde van het project als we, na analyse van je verantwoordingsstukken, voldoende bewijzen hebben dat de uitgaven correct zijn uitgevoerd.

Een betaling gebeurt in elk geval steeds in drie stappen :

 • we sturen je een verklaring van schuldvordering ;
 • je laat die ondertekenen door de bevoegde persoon en stuurt die terug ;
 • 30 dagen nadien ontvang je het geld.

Hou er dus rekening mee dat ook dit een impact kan hebben op je organisatie.

Deze inleiding bevat niet alle informatie, ze is enkel gebaseerd op de meest voorkomende vragen, foutjes, frustraties en feedbacks die we de laatste maanden en jaren mochten ontvangen.

Nu kan je verder aan de slag met de volledige subsidiegids en het aanvraagformulier.

We wensen je een leuke voorbereidende fase en veel succes na de indiening. Als je project gesubsidieerd wordt, hopen we ook dat we een fijne samenwerking kunnen uitbouwen ! En als het niet lukt, kan je bij ons terecht voor feedback en mag je bij volgende oproepen zeker nog je kans wagen.

De nodige info en documenten om een aanvraag in te dienen kan je hier downloaden:

Logo's:

Je kan de logo's downloaden door op het logo een rechter muisklik uit te voeren en dan de afbeelding "opslaan als".

 

Aarzel niet ons te contacteren om u hierbij te helpen.