Samenwerken & Coordinatie

Gelijkekansenbeleid is geen netjes afgebakend beleidsdomein dat equal.brussels op eigen houtje invult. Er is transversaal beleid voor nodig: je creëert pas gelijke kansen voor iedereen door er binnen alle andere domeinen aandacht aan te besteden.

Gelijke kansen hebben betrekking op alle bevoegdheden van de Brusselse Regering. Daarom is een transversale aanpak belangrijk. In de loop van de volgende jaren wordt die verder uitgebouwd. Op gendervlak kreeg een structurele en transversale aanpak al concreet vorm via wettelijke verplichtingen. Nu wordt die ook in de praktijk gerealiseerd.

Bij beleidsbeslissingen moet ook altijd nagegaan worden welke impact ze hebben op mensen met een handicap. Die aanpak wordt uitgebreid naar andere doelgroepen van het gelijkekansenbeleid. Transversaal of mainstreamingbeleid zal stilaan evolueren naar rekening houden met de gelijke kansen in alle beleidslijnen. Zo kunnen we in gewestelijke beleid preventief en systematisch werken aan gelijke kansen voor iedereen.

Daarom zet equal.brussels sterk in op samenwerking en coördinatie:

 1. Via structureel overleg met relevante partners:
  1. Het gewestelijk overlegplatform inzake gendergerelateerd geweld.
  2. De gewestelijke coördinatiegroep gendermainstreaming.
 1. Via advies inwinnen bij- en doorverwijzen van discriminatieklachten naar gespecialiseerde partners:
  1. UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, bevoegd voor alle discriminatiegronden (behalve gender).
  2. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: een onafhankelijke federale overheidsinstelling bevoegd voor de bestrijding van discriminatie op basis van geslacht.
  3. De gewestelijke Adviesraad Voor De Gelijkheid Van Vrouwen en Mannen.
 2. Via concrete samenwerking tussen de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en andere Brusselse Ministers en Staatssecretarissen. 

 3. Via het verankeren van de aandacht voor gelijke kansen binnen alle andere bevoegdheidsdomeinen én in het bijzonder via de wetgeving.

Wetgeving