Thematische oproep: projectoproep gewijd aan de toe-eigening van de openbare ruimte

1.      Context

 

In juli 2019 stelde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar algemene beleidsverklaring voor. Dit strategische document bevat drie prioritaire assen voor de legislatuur 2019-2024.

De eerste pijler garandeert iedereen de voorwaarden voor een menswaardig bestaan.
De tweede pijler mikt op een economische en sociale ontwikkeling die kadert in een milieutransitie tegen 2050. De derde pijler zet in op een sterke gewestelijke identiteit en een open blik op de wereld, die de dienstverlening aan burgers versterkt door te streven naar overzichtelijke instellingen die dichtbij de mensen staan.

Een van de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gelijke rechten en de strijd tegen discriminatie. Gelijke kansen worden beschouwd als een transversale tool in de strijd tegen discriminatie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst ook alle vormen van geweld te bestrijden, in het bijzonder het geweld tegen vrouwen. Het gewest zet ondubbelzinnig in op onderwijs, cultuur en sociale cohesie.

Het gewest is overtuigd van het belang van het verenigingsleven en de expertise van de terreinactoren, en roept alle krachten op om deel te nemen. 

Equal.brussels, een van de directies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die streeft naar gelijke kansen voor alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder onderscheid qua geslacht, etnische afkomst, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of handicap, schrijft een projectoproepen uit een projectoproep gewijd aan de toe-eigening van de openbare ruimte

Deze projectoproepen zijn bedoeld voor de financiële ondersteuning (minder dan 15.000 euro) van rechtspersonen en feitelijke verenigingen waarvan de filosofie en de acties aansluiten bij de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagestreefde doelstellingen inzake gelijke kansen, met het oog op het sensibiliseren en betrekken van een zo breed mogelijk publiek bij deze kwestie.

De subsidieaanvragen moeten gebeuren volgens de in de subsidiegids beschreven procedure en moeten voor 21 oktober 2019 worden ingediend. De toekenning of weigering van de subsidie wordt vanaf 21 januari 2020 meegedeeld. Voor alle vragen of bijkomende verzoeken om informatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met equal.brussels per e-mail (equal@gob.brussels), of per telefoon (02/800 36 75).

 

2.      De door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  nagestreefde doelstellingen inzake gelijke kansen


Om een transversaal, gecoördineerd beleid te kunnen voeren dat rekening houdt met de verschillende betrokken partijen heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar doelstellingen inzake gelijke kansen tot 2024 vastgelegd. Dat zijn met name de volgende:

-          De gewestelijke expertise inzake genderissues verder uitbreiden via nieuwe, eigen indicatoren en statistieken;

-          Een voorbeeldbeleid voeren in alle aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen om de rechten van vrouwen te waarborgen;

-          Zich concentreren op de strijd tegen bepaalde specifieke fenomenen, zoals straatintimidatie; pesterijen op school; de strijd tegen etnisch profileren in uitgaansplekken; de strijd tegen willekeurige identiteitscontroles; de stigmatisering van een publiek door een terugkerend discours over radicalisering en terrorisme; geweld tegen LGBTQIA+-groepen; of andere specifieke prangende problemen in de Brusselse maatschappij;

-          Een positief imago van migratie in onze maatschappij schetsen en vooroordelen afbreken;

-          De strijd tegen discriminatie opvoeren door te steunen op en te experimenteren met innoverende tools (verkennende stappen, rollenspelen, of andere uitdrukkingsvormen of relevante acties);

-          In overleg werken met de actoren actief in de strijd tegen discriminatie en slachtoffers van discriminatie bij dit overleg betrekken om te vermijden het probleem te verhullen of deze personen te weren uit een debat dat hen aanbelangt;

-          Deelnemen aan de discussie over de geschiedenis van discriminatie, onder andere, over kolonisatie, dekolonisatie, migratie, feministische stromingen en LGBTQIA+-bewegingen;

-          Het gebruik, de toe-eigening en de inrichting van de openbare ruimte door en voor iedereen bevragen;

-          Culturele en/of artistieke praktijken valoriseren als een tool voor interculturele dialoog;

-          Culturele en/of artistieke praktijken valoriseren als een tool voor de creatie van een Brusselse identiteit;

 

3.      De bijzonderheden van de projectoproep gewijd aan de toe-eigening van de openbare ruimte

 

De openbare ruimte behoort ons allen op dezelfde wijze toe. We zijn vrij om er ons te verplaatsen en/of er te verblijven in alle omstandigheden. Deze doorgangsplaatsen en/of verzamelplaatsen mogen door iedereen worden gebruikt. Het is in deze fysieke ruimtes (pleinen, parken, straten, lanen, enz.) dat de meeste van onze sociale interacties plaatsvinden. Iedereen moet er zich volwaardig en welkom voelen.

Hoewel de vrijheid van de een eindigt waar die van de andere begint, moeten we vaststellen dat de openbare ruimte soms ook een ruimte van conflict is, zeker voor bepaalde al dan niet zichtbare minderheden (onveiligheidsgevoel, straatintimidatie, weinig representatieve straatnamen, burenruzies of conflicten met voorbijgangers, hufterig gedrag, koloniale monumenten en standbeelden, enz.). De openbare ruimte betreft ook de gemeenschappelijke speel- en vrijetijdsruimtes zoals sportinfrastructuur, en heeft eveneens betrekking op kwesties in verband met stadsmeubilair, enz.

In dat opzicht roept equal.brussels rechtspersonen en feitelijke verenigingen op projecten in te dienen die bijdragen aan het bevragen van het gebruik en/of de inrichting van de openbare ruimte, de toe-eigening ervan, of het formuleren van mogelijke oplossingen om ze inclusiever te maken op het vlak van diversiteit (vervrouwelijking, gender, handicap, cultureel, enz).

Het gaat om een 'thematische' projectoproep. Bijgevolg moet uw evenement, activiteit of interventie (fresco, workshop, seminar, video, enz.) betrekking hebben op deze thematiek. In voorkomend geval moet de financiële steun aan de organisatie van de activiteit of interventie worden besteed, ze mag niet worden gebruikt om de werking van uw vereniging te steunen. De idee is nieuwe projecten te initiëren.

We zullen aandachtig zijn voor intersectionele projecten, dat wil zeggen projecten die een of meer dimensies omvatten zoals gender, etnische of culturele achtergrond, seksuele geaardheid, handicap, enz...

Uw project moet verband houden met de gewestelijke bevoegdheden en aansluiten bij de doelstellingen uit de algemene beleidsverklaring.

Uw project moet nauwkeurig omschreven worden met behulp van het subsidieaanvraagformulier en het moet de administratieve voorschriften van de subsidiegids naleven. Samengevat moet u de verschillende fases van uw project beschrijven en de vragen waarom, hoe, met wie, voor welke doelgroepen, met welke middelen, waar en wanneer kunnen beantwoorden.

Als je een aanvraag wil indienen vind je hier:
 

Opgelet: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 21 oktober 2019.

Als jouw aanvraag wordt aanvaard en er een subsidie wordt toegekend die je op het einde van het project volgende documenten in te vullen: