Projectoproep ter ondersteuning van de inclusie van LGBTQI+-personen in het Brussels Gewest

Context

In juli 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar gewestelijke beleidsverklaring voorgesteld. Dit strategisch document bevat drie prioritaire pijlers voor de legislatuur 2019-2024.

De eerste pijler verzekert voor iedereen leefomstandigheden die in overeenstemming zijn met de menselijke waardigheid. 

De tweede pijler plaatst de economische en sociale ontwikkeling in een ecologische modeltransitie die tegen 2050 moet plaatsvinden.

De derde pijler ondersteunt een gewest met een sterke identiteit en een open blik op de wereld, dat zijn dienstverlening aan de burgers versterkt door te streven naar overzichtelijke instellingen die dichtbij de mensen staan.

Gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie vormt één van de prioriteiten van de Brusselse Regering. Gelijke kansen worden gezien als een transversaal instrument in de strijd tegen discriminatie. Het Brussels Gewest wil ook alle vormen van geweld bestrijden. 

Overtuigd van het belang om de diversiteit en de expertise van de actoren op het terrein te ondersteunen, lanceert equal.brussels een thematische oproep ter ondersteuning van de “inclusie van LGBTQI+-personen” in het Brussels Gewest.

De subsidieaanvragen moeten worden ingediend volgens de procedure die wordt beschreven in de subsidiegids en moeten uiterlijk op 25/02/2020 om 11u. worden ingediend.

Gezien de nakende activiteiten verbonden aan de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie wordt projectleiders geadviseerd hun kandidatuur zo snel mogelijk te versturen om de administratieve afhandeling te bespoedigen. De toekenning of weigering van de subsidie wordt rond  7 mei bekendgemaakt.

De doelstellingen op het gebied van gelijke kansen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden nagestreefd

Om een transversaal, gecoördineerd en inclusief beleid te kunnen voeren dat rekening houdt met de diversiteit van de belanghebbenden, heeft de Brusselse regering haar doelstellingen tot 2024 op het gebied van gelijke kansen gedefinieerd. Deze doelstellingen zijn in het bijzonder:

- De ontwikkeling van gewestelijke expertise inzake genderissues door middel van nieuwe indicatoren en eigen statistieken; 

- Een voorbeeldig beleid voeren binnen alle materies die onder haar bevoegdheid vallen, om de rechten van vrouwen en LGBTQI- personen te waarborgen; 

- De strijd toespitsen op bepaalde specifieke fenomenen, zoals bijvoorbeeld: intimidatie op straat; geweld gericht tegen de “LGBTQI+”-gemeenschap; of andere prangende specifieke thema’s die in de Brusselse samenleving zijn vastgesteld;

- Het versterken van een positief beeld van migratie in onze samenleving en het doorbreken van vooroordelen; 

- De instrumenten ter bestrijding van discriminatie versterken door het ondersteunen van en het experimenteren met innovatieve instrumenten;

- Samenwerken met de actoren die actief zijn in de strijd tegen de betreffende vormen van discriminatie door de slachtoffers van discriminatie hierbij te betrekken om te voorkomen dat het probleem onzichtbaar wordt gemaakt of dat zij onmondig blijven in een debat dat hun toekomt.

- Deelnemen aan het debat over de geschiedenis van discriminatie, met inbegrip van de kolonisatie, de dekolonisatie, de migratie en de feministische en “LGBTQI+”-bewegingen; 

- Het waarderen van elke culturele en/of artistieke praktijk als een instrument voor interculturele dialoog; 

- Het waarderen van elke culturele en/of artistieke praktijk als instrument voor de creatie van een Brusselse identiteit.

De details van de projectoproep gewijd aan de “LGBTQI+”-sector 

Er kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor projecten die  bijdragen tot ten minste één van de volgende doelstellingen binnen de context van het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

- de strijd tegen homofobie, bifobie, lesbofobie, transfobie of elke vorm van discriminatie en geweld ten aanzien van “LGBTQI+”-personen; 

- betere zichtbaarheid van “LGBTQI+”-personen in de openbare ruimte; 

- elk voorstel voor het oplossen van problemen die door “LGBTQI+”-verenigingen zijn vastgesteld en de integratie van “LGBTQI+”-personen bevorderen;

- de versterking van de middelen van “LGBTQI+”-verenigingen met het oog op het uitvoeren van regelmatige acties of samenwerkingsverbanden tussen verenigingen of nieuwe vormen van overleg.

Het in aanmerking nemen van volgende aspecten vormt een extra troef voor uw project:   

- een intersectionele aanpak, die aansluit bij de Brusselse realiteit. Bijvoorbeeld: het aanmoedigen van “LGBTQI+”-personen uit etnisch-culturele minderheden om deel uit te maken van verenigingen of deel te nemen aan activiteiten die door “LGTBQI+”-verenigingen worden voorgesteld;

- de meest kwetsbare en/of minst zichtbare groepen, die met name worstelen om gelijke rechten af te dwingen en die te maken hebben met meerdere belemmeringen voor het melden van discriminatie, waaronder daklozen, asielzoekers, sekswerkers, personen met een handicap, ouderen en mensen die in armoede leven, enz. 

De uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen is 25/02/2020 om 11u !  

Voorwaarden die in acht moeten worden genomen:  

  • Uw project moet betrekking hebben op de gewestelijke bevoegdheden en idealiter in verband staan met de doelstellingen uit de algemene beleidsverklaring.
  • Uw project moet nauwkeurig worden beschreven via het subsidieaanvraagformulier en moet voldoen aan de regels van de subsidiegids
  • Samengevat moet u een korte samenvatting van uw project geven, de verschillende fasen van uw project beschrijven en kunnen antwoorden op vragen omtrent volgende zaken van uw project: waarom, hoe, met wie, voor welke doelgroepen, met welke middelen, waar en wanneer?
  • Er wordt ook aanbevolen om de relevantie van de doelgroep(en) in relatie tot de doelstellingen van het voorgestelde project duidelijk te beschrijven en te zorgen voor een afstemming in timing en financiële uitvoering van het project alsook de duurzaamheid van de verwachte resultaten.

Indien u een aanvraag wilt indienen, kunt u hier het volgende vinden:

Als uw kandidatuur wordt aanvaard en een subsidie wordt toegekend, moet u aan het einde van het project de volgende documenten invullen:

 

Belangrijke informatie: voor 2020 zijn er nog andere projectoproepen gepland. Deze zullen meegedeeld worden op de website van Equal.brussels en via onze mailing in maart.