Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Regering keurt het Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 goed

03 februari 2022

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse Regering het Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 op donderdag 3 februari definitief goedgekeurd. Het plan krijgt de steun van de verenigingssector, die nauw betrokken was bij de opstelling. Er worden 35 zeer concrete transversale acties voorgesteld die moeten zorgen voor een betere inclusie van LGBTQIA+-personen in Brussel.

Een betere inclusie van LGBTQIA+-personen, een echte noodzaak

Hoewel België een voortrekkersrol speelt inzake de eerbiediging van de grondrechten van LGBTQIA+-personen, is er echter nog een lange weg af te leggen voor de gelijkheid van deze mensen, zoals blijkt uit de laatste enquêtecijfers van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Uit deze enquête blijkt dat in België 66% van de bevraagde personen nog steeds vermijdt elkaars hand vast te houden om te voorkomen dat ze worden aangestaard en dat 27% van de respondenten bepaalde plaatsen in de openbare ruimte vermijdt uit vrees te worden belaagd.

Er is ook ruimte voor verbetering in de strijd tegen discriminatie, aangezien 18% van de respondenten zich in het jaar voorafgaand aan de enquête gediscrimineerd voelde op de werkplek. Wat de bestrijding van geweld en intimidatie betreft, zijn de gerapporteerde cijfers zorgwekkend: 42% van de bevraagde personen zegt in het jaar voorafgaand aan de enquête te zijn lastiggevallen en één op de vijf trans- en intersekse personen is in de vijf jaar voorafgaand aan de enquête fysiek of seksueel aangerand.

Een transversaal plan waarover uitvoerig overleg werd gepleegd

Dit eerste Plan werd opgesteld in nauwe samenwerking met de Brusselse ministers en staatssecretarissen. “Concreet houdt dit in dat er maatregelen zijn genomen die van toepassing zijn op alle betrokken bevoegdheidsdomeinen van het Gewest, de FGC, de GGC, en de VGC: Gelijke kansen, Huisvesting, Openbaar Ambt en de Plaatselijke besturen, Werkgelegenheid, Preventie en Veiligheid, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Wetenschappelijk Onderzoek, het Imago van Brussel en Internationale Betrekkingen, Sport, Gezondheid en Gezin“, verduidelijkt de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou.

Het plan is ook in grote mate gebaseerd op de aanbevelingen van de verenigingssector die tijdens de evaluatie van het vorige Plan werden ingewonnen. Daarbij werden vooral vier verbeteringspistes aangeduid:

  1. Geweld bestrijden en zorgen voor een doeltreffend vervolgingsbeleid, met name in samenwerking met de politie en het parket (voor 75% van de verenigingen)
  2. Sensibiliserings- en preventiemaatregelen doorvoeren (voor 71% van de verenigingen)
  3. Samenwerkingen, netwerkvorming en transversale acties stimuleren (voor 71% van de verenigingen)
  4. De regelgeving verbeteren (voor 67% van de verenigingen)

“De verenigingen die actief zijn op het terrein, zijn de belangrijkste deskundigen op het vlak van LGBTQIA+-kwesties, en hen raadplegen was voor mij een essentiële voorwaarde voor de opstelling van dit Plan. De verenigingssector heeft dus niet alleen bijgedragen aan de inhoud van dit Plan, maar zal ook nauw betrokken worden bij de uitvoering en de evaluatie ervan“, voegt Nawal Ben Hamou eraan toe.

Een nauwgezette opvolging

Ter wille van de transparantie is elke maatregel in het Plan gepland, begroot en gekoppeld aan opvolgingsindicatoren.

Het plan zal regelmatig worden gemonitord door het Comité voor gelijke kansen (gewestelijke overheidsdiensten en ministeriële kabinetten) in samenwerking met de verenigingssector. Er zal in 2023 ook een tussentijds verslag worden opgesteld, dat door een externe partner zal worden gecoördineerd. De eindevaluatie zal ook door een dienstverlener worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het evaluatieproces grondig en neutraal verloopt. Deze laatste evaluatie en de concrete uitvoering van het Plan zullen door elk van de betrokken regeringsleden aan het Brussels Parlement (Commissie Gelijke Kansen) worden voorgelegd. “Deze drievoudige evaluatie is voor mij een essentiële garantie voor doeltreffendheid. Het is ook de bedoeling dat het Plan evolueert: door de regelmatige monitoring en het tussentijdse verslag kunnen we bepaalde maatregelen op punt stellen of nieuwe maatregelen nemen, als dat nodig blijkt“, besluit de staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Klik hier om het Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 te downloaden

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn
thumbnail De Brusselse Regering keurt het Plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 goed