Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Gewest keurt zijn plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid goed

18 januari 2023

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse Regering het Plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid 2022-2025 op donderdag 1 december definitief goedgekeurd. Het plan krijgt de steun van de verenigingssector, die nauw betrokken was bij de opstelling ervan. In het plan worden 44 zeer concrete transversale acties voorgesteld die moeten zorgen voor een betere inclusie van personen met een handicap in Brussel.

Toch moeten we vaststellen dat personen met een handicap vandaag nog steeds niet dezelfde toegang genieten als de rest van de bevolking. Of het nu gaat om huisvesting, verplaatsingen, mobiliteit, werkgelegenheid, burgerparticipatie, deelname aan het sociaal-culturele leven of digitale toegankelijkheid…

“Ons doel is ervoor te zorgen dat de inaanmerkingneming van personen met een handicap en van de toegankelijkheid een automatisme wordt dat verankerd is in elke beleidsbeslissing en -actie, opdat de hele bevolking toegang zou hebben tot openbare plaatsen, diensten en informatie” verduidelijkt Nawal Ben Hamou.

Een transversaal plan waarin alle gewestelijke bevoegdheden vervat zitten

Het doel van de concrete acties van dit plan is ervoor te zorgen dat beter rekening wordt gehouden met de handicapdimensie bij de uitstippeling, uitvoering en evaluatie van alle gewestelijke beleidslijnen. Het doel is om van Brussel een meer inclusieve en voor iedereen toegankelijke regio te maken.

Dit plan werd dus opgesteld in nauwe samenwerking met alle Brusselse ministers en staatssecretarissen. “Dat vertaalt zich concreet in de goedkeuring van de maatregelen die van toepassing zijn op alle bevoegdheden van het Gewest: gelijke kansen, huisvesting, mobiliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, werk, openbaar ambt, burgerparticipatie, digitalisering, toerisme en internationale betrekkingen”, verklaart Nawal Ben Hamou.

Een plan dat gebaseerd is op de aanbevelingen van de verenigingssector

Het CAWaB, het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, werd aangesteld door equal.brussels om de Regering en de Brusselse besturen bij te staan bij het bepalen van de doelstellingen en de acties van het plan. Met zijn netwerk van 21 verenigingen steunt het CAWaB de opmaak van het plan om doelstellingen vast te stellen die beantwoorden aan de behoeften van de sector en van de personen met een handicap, die rechtstreeks betrokken zijn bij dit Handistreamingplan.

Doorheen de hele ontwikkeling van het plan heeft het CAWaB de zorgen en verwachtingen van de sector kunnen overmaken en zijn technische expertise kunnen leveren. Deze behoeften zijn ook vastgesteld aan de hand van bronnen en referenties zoals het verslag aan het einde van de legislatuur van de Brusselse Adviesraad voor Personen met een Handicap (BAPH), het eerste evaluatieverslag van het Comité voor de rechten van personen met een handicap van de VN, de alternatieve verslagen van Unia en het Belgium Disability Forum (BDF).

De adviezen van de Brusselse Raad voor Personen met een Handicap, de Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Brupartners werden ingewonnen en hun aanbevelingen zijn opgenomen in het plan.

Een plan dat nauwgezet zal worden opgevolgd

Ter wille van de transparantie is elke maatregel in het Plan gepland, begroot en gekoppeld aan opvolgingsindicatoren. Het plan zal regelmatig worden gemonitord door de Brusselse Raad voor Personen met een Handicap in samenwerking met de verenigingssector en equal.brussels. Bovendien zal er ook een eindevaluatie van het plan worden uitgevoerd door een dienstverlener, om ervoor te zorgen dat het evaluatieproces degelijk en neutraal verloopt. Deze eindevaluatie en de concrete uitvoering van het plan zullen door elk van de betrokken regeringsleden aan het Brussels Parlement (Commissie Gelijke Kansen) worden voorgelegd.

Klik hier om het Plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid 2022-2025 te downloaden

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn
thumbnail Het Gewest keurt zijn plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid goed