Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuw plan ter bestrijding van racisme: het Brussels Gewest wil een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van mensenrechten

17 januari 2023

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse Regering het Brussels Plan ter bestrijding van racisme 2023-2026 op donderdag 15 december definitief goedgekeurd. Het doel is dat elke persoon, ongeacht zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming, zich gerespecteerd kan voelen en zijn rechten kan uitoefenen: het recht om te wonen, te werken, gebruik te maken van het openbaar vervoer, de juiste zorg te krijgen of zich veilig te verplaatsen in de openbare ruimte. Met de concretisering van dit Plan wil het Brussels Gewest een voortrekkersrol blijven spelen op het gebied van de naleving van de grondrechten.

Dit plan omvat 48 acties en is baanbrekend:

 • Omdat het werd opgesteld op basis van de door het Brussels Parlement georganiseerde “Assisen tegen Racisme”, een nooit eerder gevoerd overleg onder impuls van de voorzitter, Rachid Madrane. Van april tot september 2021 werden tientallen academici en praktijkdeskundigen gehoord. Op basis van deze hoorzittingen stelden de Brusselse parlementsleden 207 aanbevelingen op voor de Brusselse regering.
 • Omdat de bestrijding van racisme in Brussel voor het eerst op een volledig overkoepelende manier wordt benaderd, vanuit alle ministeriële bevoegdheden.
 • Omdat in dit plan wordt voorgesteld een brede waaier van zowel beproefde als vernieuwende methodes te gebruiken om alle vormen van racisme te voorkomen. Dankzij deze werkwijze konden de Brusselse regering en betrokken besturen rekening houden met de werkzaamheden van de verenigingen en het parlement en deze omzetten in concrete acties.

Le Plan place la sensibilisation et l’information au cœur de ses actions :

 • De geschiedenis van de eeuwenoude discriminatie van de Roma, de geschiedenis van het antisemitisme en van de kolonisatie en de sporen daarvan in de openbare ruimte
 • De aandacht voor de onschatbare bijdrage van immigranten, antiracistische bewegingen en de wederzijdse verrijking tussen culturen van uiteenlopende achtergronden
 • Het doorbreken van racistische stereotypen
 • Voorlichting over grondrechten
 • Herinnering aan de norm die racisme en zogenaamde rassendiscriminatie verbiedt, vaststelling van nieuwe maatregelen op bepaalde gebieden, strengere controle op de naleving van de antidiscriminatiewetgeving, en tot slot de toepassing van sancties wanneer dat nodig blijkt
 • Permanente opleiding van verschillende actoren over bestaande tools om racisme en discriminatie te voorkomen en tegen te gaan op verschillende vlakken, zoals op het vlak van veiligheid, de toegang tot huisvesting, werk, diensten of uitgaansgelegenheden
 • Verbetering van de opvang en de begeleiding van slachtoffers, verbetering van de toegankelijkheid en vereenvoudiging van meldingen
 • Betere voorzieningen in de sociale en gezondheidssector
 • Verfijning van de analyses om discriminatie te objectiveren

Een plan dat in nauw overleg werd opgesteld

Naast de Assisen heeft de regering zelf ook een groot aantal raadplegingen gehouden en het plan ter advies voorgelegd aan de sociale partners, het CCOJB, de NAPAR-coalitie en Unia. Vervolgens werd elke minister en staatssecretaris gevraagd om zo veel mogelijk rekening te houden met deze adviezen.

Il en sera de même pour la mise en œuvre du Plan : le secteur associatif, qui se verra pérennisé dans son action au travers de la nouvelle règlementation bruxelloise relative au subventionnement pluriannuel du secteur associatif, sera un partenaire de choix.

Hoewel de overheid alle beschikbare hefbomen inzet om racisme een halt toe te roepen, steunt dit actieplan immers ook op het essentiële werk van de dynamische Brusselse verenigingssector, die over een enorme expertise beschikt en die onmisbaar is om deze belangrijke opdracht te vervullen.

De sector zal ook vertegenwoordigd zijn in de toekomstige Brusselse Raad tegen Racisme. Deze Raad zal worden opgericht om, op eigen initiatief of op verzoek van een regeringslid, adviezen uit te brengen over elk initiatief inzake racismebestrijding.

Nauwgezette opvolging

Ter wille van de transparantie is elke maatregel in het Plan gepland, begroot en gekoppeld aan opvolgingsindicatoren. Het plan zal regelmatig worden gemonitord via het kabinet van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en equal.brussels.

De eindevaluatie zal gebeuren door een externe dienstverlener, om ervoor te zorgen dat het evaluatieproces degelijk en neutraal verloopt. Deze eindevaluatie en de concrete uitvoering van het plan zullen door elk van de betrokken regeringsleden aan het Brussels Parlement (Commissie Gelijke Kansen) worden voorgelegd.

Klik hier om het brussels plan ter bestrijding van racisme 2023-2026 te downloaden

Zich verdelen:
FacebookLinkedIn
thumbnail Nieuw plan ter bestrijding van racisme: het Brussels Gewest wil een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van mensenrechten