Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep LGBTQIA+ en alleenouderschap

Organisaties kunnen via equal.brussels subsidies aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen.

Wanneer kan een aanvraag ingediend worden

Aanvragen tot projectsubsidies kunnen worden ingediend volgens onderstaande kalender

  Lancering van oproep- indieningsperiode deadline indienen
LGBTQIA+ 15 juni 15 augustus
Alleenouderschap 15 juni 15 augustus

 

In de regel mag het project pas 3 maanden na de deadline van indiening starten om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Er moet immers veel gebeuren tussen het moment waarop wij de aanvraag ontvangen en het moment waarop  de beslissing tot toekenning of weigering kan worden meegedeeld.

  deadline indienen Beslissing tot toekenning of weigering wordt meegedeeld vanaf
LGBTQIA+ 15 augustus 1 november
Alleenouderschap 15 augustus 1 novembers

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Rechtspersonen of feitelijke verenigingen die geen winstgevend oogmerk hebben, gevestigd in België en hun activiteiten hoofdzakelijk richten naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor kan een aanvraag worden ingediend?

Voor projecten: activiteiten die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd afgebakend zijn en zich onderscheiden van de dagelijkse werking.

We zullen in het algemeen bijzondere aandacht besteden aan projecten die een intersectionele benadering ontwikkelen, die gericht zijn op samenwerking met andere organisaties en/of die het lokale niveau overstijgen.

De inhoudelijke thema’s voor elke oproep zijn:

  • LGBTQIA+

Oproep LGBTQIA+: gelijke kansen ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, of intersekse variaties.

equal.brussels lanceert een thematische oproep tot het indienen van subsidieaanvragen voor projecten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijdragen tot minstens een van de volgende doelen:

 

– De strijd tegen homofobie, bifobie, lesbofobie, transfobie of elke vorm van discriminatie en geweld ten aanzien van “LGBTQIA+”-personen. Projecten die werken rond vooroordelen en het bevorderen van een positieve beeldvorming.

– Aandacht voor de minst zichtbare en meest kwetsbare groepen binnen de LGBTQIA+ gemeenschappen, waaronder[i] transgender en intersekse personen, lesbiennes, QPOC[ii], senioren, personen in armoede, personen met handicap, …

– Het bevorderen van een intersectionele benadering binnen bestaande werkingen, met aandacht voor meervoudige discriminatie en een inclusieve laagdrempelige aanpak.

– Elk voorstel voor het oplossen van problemen die door “LGBTQIA+”-verenigingen worden ervaren voor het verder uitbouwen van hun werking met betrekking tot discriminatie, zichtbaarheid, normering en inclusie.

– Het bevorderen van inclusie en positieve zichtbaarheid van “LGBTQIA+”-personen in de openbare ruimte, in de buurt en in hun leefomgeving.

– Het creëren van allies en het bevorderen van samenwerkingen tussen “LGBTQIA+” en “niet-LGBTQIA+” verenigingen, alsook de inclusie van “LGBTQIA+” personen binnen het regulieren verenigingsleven.

 

  • Alleenouderschap

Dit jaar wil equal.brussels zich concentreren op de ondersteuning van eenoudergezinnen, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 64.258 eenoudergezinnen 12% van alle huishoudens met en zonder kinderen vertegenwoordigen. Deze eenoudergezinnen worden geleid door 55.306 moeders en slechts 8.952 vaders.

De levenspaden die leiden tot het alleenouderschap van deze gezinnen zijn divers, evenals hun situatie (sociale status, werk, gezondheid, leeftijd, enz.). De problemen waarmee deze gezinnen te kampen hebben, zijn op alle gebieden terug te vinden, maar de gemeenschappelijke factor is het feit dat de persoon die verantwoordelijk is voor de kinderen, als enige al de taken opneemt: de zorg voor de kinderen en de organisatie van het gezin (geestelijk, financieel, emotioneel, enz.). De moeilijkheden en het gebrek aan steun worden versterkt door de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen die nog sterk in onze samenleving verankerd zijn.

Gezien de vele moeilijkheden die eenoudergezinnen ondervinden, is het actieterrein ter ondersteuning van deze gezinnen breed. Zonder volledig te zijn, zullen de projecten worden toegespitst op acties die onder de regionale bevoegdheden vallen en met name bijdragen tot:

  • Bevordering van de integratie van eenoudergezinnen.
  • Het imago van eenoudergezinnen verbeteren en hun dagelijkse strijd belichten (empowerment).
  • Bewustmaking van het probleem van alleenouderschap als een genderkwestie.
  • Bestrijding van genderstereotypen en stereotypen in verband met ouderschap door bewustmaking en opleiding.
  • Waardering van de inzet van mannen in hun rol als vader om desinteresse tegen te gaan, een belangrijke bron van de problemen die eenoudergezinnen ondervinden.
  • Projecten opzetten om eenoudergezinnen te steunen in hun kwetsbaarheid (via een waarderende en niet-misleidende aanpak), in het bijzonder moeders uit kansarme milieus, slachtoffers van “dubbele bestraffing” of intersectionele discriminatie (moeder en slachtoffer van geweld, moeder en slachtoffer van racisme, …).

De volgende categorieën van uitgaven komen in aanmerking voor subsidie: huur en huurlasten; promotie-en publicatiekosten; administratieve kosten; voertuig-en verplaatsingskosten; vergoedingen aan derden, onderaannemers, honoraria; personeelskosten.

De nodige info en documenten om een aanvraag in te dienen kan je hier downloaden.

[i] Deze lijst is niet exhaustief

[ii] QPOC = queer people of color of LGBTQIA+ van kleur

 

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X