Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PROJECTOPROEP ‘Geweld op vrouwen’ 

22 juli-31 augustus 2020

Dit document omvat een oproep aan verenigingen om projecten in te dienen ter preventie en bestrijding van geweld op vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft een specifieke projectoproep rond dit thema, die samenvalt met de lancering van het Brussels beleidsplan tegen geweld op vrouwen. Doorheen het jaar organiseert equal.brussels op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou verscheidene algemene oproepen rond alle gewestelijke gelijke kansen-thema’s, of specifieke oproepen zoals deze. Alle informatie over deze en andere projectoproepen vindt u op de website www.equal.brussels.

Context

In de Algemene Beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Regering is de aanzet gegeven voor een globaal en transversaal plan tegen geweld op vrouwen. Dit plan is in juli 2020 goedgekeurd door de Brusselse Regering, en is opgesteld in nauwe samenwerking met alle betrokken Ministers en Staatssecretarissen en overheidsdiensten. Het document is in grote mate geïnspireerd op de expertise en actie-prioriteiten vooropgesteld door de verenigingen uit het maatschappelijk middenveld.

Citaat Algemene Beleidsverklaring:

Binnen het kader van haar bevoegdheden zal de Regering waken over de effectieve toepassing van verschillende door België bekrachtigde internationale verdragen op het vlak van vrouwenrechten, namelijk het Verdrag van de Raad van Europa inzake de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).

Er zal op gecoördineerde wijze tussen de verschillende diensten en in overleg met de andere gefedereerde entiteiten een globaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen worden opgesteld en uitgevoerd. Hiervoor is immers een transversaal beleid vereist dat voorziet in sensibilisering, preventie, slachtofferbegeleiding, repressie en daderbegeleiding. Dit plan zal gericht zijn op het in kaart brengen van deze fenomenen, door op systematische wijze de gegevens in verband met geweld tegen vrouwen te 48 verzamelen bij de verschillende betrokken partijen (politie, justitie, psychomedische en sociale sector, enz.) en de statistische analyse hiervan te publiceren.

Het zal er ook naar streven de gevoerde acties beter te coördineren tussen de verschillende beleidsniveaus en de professionelen van de sector, door de informatie en de begeleiding van de slachtoffers van seksueel geweld of intimidatie te verbeteren, met name door in overleg met de federale staat in elke politiezone initiatieven voor opvangcentra te organiseren in de lijn van het project “Hoogstraat 320”.

In dat verband zullen de primaire preventie, de opvang van slachtoffers en de opleiding van de professionelen op alle niveaus van de zorg stuk voor stuk als prioriteiten worden beschouwd. Daarnaast zullen in het kader van de GIP specifieke acties worden gevoerd om ervoor te zorgen dat alle politiefunctionarissen opgeleid worden rond deze problematiek. Tot slot zal de Regering de opvang van slachtoffers van partnergeweld verbeteren en het beleid inzake geheime vluchthuizen voor vrouwen versterken in samenwerking met de andere gewesten.

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) is een belangrijke leidraad van dit plan, en beschrijft in artikel 9 de noodzaak van samenwerking met niet-gouvernementele organisaties:

De partijen erkennen, stimuleren en ondersteunen de werkzaamheden van de betrokken non gouvernementele organisaties en het maatschappelijk middenveld ter bestrijding van geweld tegen vrouwen op alle niveaus en zetten een effectieve samenwerking op met deze organisaties.

Om deze richtlijn in de praktijk om te zetten is bij een resem maatregelen uit het Brussels Plan het maatschappelijk werkveld opgenomen als een belangrijke partner bij de uitvoering ervan.  Tegelijk wenst de Brusselse Regering echter ook de Brusselse verenigingen stimuleren door ze de mogelijkheid te geven projecten op eigen initiatief in te dienen, specifiek rond het thema ‘geweld op vrouwen’, en dit om het mogelijk te maken hun eigen expertise toe te voegen aan het actieplan én ze tegelijk te steunen in hun essentiële rol in de preventie van en strijd tegen geweld.

Een projectoproep ter preventie en bestrijding van geweld op vrouwen


Via deze oproep nodigen we  rechtspersonen en feitelijke verenigingen zonder winstgevend oogmerk uit om projecten in te dienen die een positieve impact hebben op het voorkomen en bestrijden van geweld op vrouwen.

Geweld op vrouwen wordt in dit kader gedefinieerd volgens de omschrijving van het Verdrag van Istanbul: ‘alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt.’

Ondanks het gerichte karakter van deze oproep, is geweld natuurlijk geen alleenstaand probleem. Het fenomeen ‘gendergerelateerd geweld’ is gelaagd en andere identiteitskenmerken dan gender (leeftijd, handicap, etnisch-culturele origine, sociale afkomst en situatie, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie) maken dat niet alle vrouwen in dezelfde mate geweld ervaren en dat de gevolgen voor eenieder anders zijn. Daarom zullen we in deze projectoproep in het bijzonder aandacht hebben voor projecten die een intersectionele benadering toepassen die rekening houdt met deze gelaagdheid.

Met deze projectoproep willen we bogen op de ruime en gespecialiseerde expertise die bestaat in het maatschappelijk middenveld om activiteiten te financieren die innovatief kunnen zijn, in de mate van het mogelijke. Maar ook uitdiepingen van bestaand werk, omzettingen van eerdere projecten in een nieuw kader kunnen voorgesteld worden; zolang ze de project-vorm (zie verder) maar respecteren.

Deze projectoproep wil de link maken met het Brussels beleidsplan tegen geweld op vrouwen 2020-2024, om zo gecoördineerd met de betrokken Brusselse instellingen tot een meer efficiënte en coherente gewestelijke aanpak te komen. Daarbij wensen we voor de uitvoering van het plan concreet projecten steunen die aansluiten bij de volgende maatregelen ervan:

Actie 18 : sensibiliseringscampagnes uitvoeren

Actie 19 : instrumenten ter preventie van geweld  bekendmaken

Actie 20 : sensibiliseren tegen seksuele intimidatie op de Brusselse festivals

Actie 21 : Creatie van een communicatiekit voor de gemeentelijke en gewestelijke besturen

Actie 40 : Meertalige informatie betreffende klachten tegen geweld 

Actie 42 : Creatie van een website rond geweld op vrouwen

Naast deze specifieke focus, steunen we in het bijzonder projecten die samenwerking tussen verschillende organisaties (privé en/of publiek) beogen om de slagkracht ervan te vergroten. Projecten die verder kijken dan het gewoonlijke doelpubliek en de eigen gemeente of wijk, krijgen ook bijzondere aandacht. Tot slot is de duurzaamheid en toegankelijkheid van de projecten net als voor alle gelijke kansen-projecten een belangrijk aspect.

Welke projecten komen in aanmerking?

Een project kan verschillende vormen aannemen: een evenement, een opleiding, een nieuwe tool, een workshop, een magazine, een activiteit in de openbare ruimte, een event op sociale netwerken of op het web, het animeren van acties of activiteiten, enz.

Het is belangrijk om rekening te houden met onderstaande elementen:

  • equal.brussels ondersteunt enkel projecten in deze betekenis van het woord:  een project moet een specifiek onderwerp of een reeks van specifieke activiteiten omvatten, afgebakend zijn in tijd  en zich onderscheiden van de operationele en dagelijkse werking van de vereniging;
  • De kosten verbonden aan het project mogen niet dubbel gesubsidieerd worden. Als ze al vergoed worden, bijvoorbeeld door structurele subsidies (personeelskosten, e.d..), komen ze niet in aanmerking voor subsidies van equal.brussels.

Alle praktische modaliteiten en  regels met betrekking tot de subsidies zijn te vinden in onze subsidiegids. Het is belangrijk deze door te nemen. 

De subsidieaanvragen moeten tegen 14 september 2020 (12u00)  ten laatste worden ingediend. De toekenning of weigering van de subsidie wordt vanaf midden oktober 2020 meegedeeld (en een maand later voor projecten waarvan de toegekende subsidie 15.000 euro of meer is)

Voor alle vragen of bijkomende informatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met equal.brussels per e-mail (equalsubsidies@gob.brussels).

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X