Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep “Initiatief 1”

 PROJECTOPROEP ‘INITIATIEF 1’ 

4 mei-15 juni 2020

 

Deze projectoproep heeft tot doel alle initiatieven op het gebied van gelijke kansen te ondersteunen. Dat wil zeggen: elk project dat de inclusie of ondersteuning van de gelijke kansendoelgroepen bevordert, bijvoorbeeld: vrouwen, LGBTQIA+ personen, personen met een handicap, personen van een bescheiden sociale afkomst en/of personen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Ieder van ons kan zich herkennen in een of meerdere van deze criteria, aangezien we allemaal een meervoudige identiteit hebben.

We zijn ervan overtuigd dat het verenigingsleven via hun expertise en  kennis van het terrein,  het gelijke kansenbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter zake kan inspireren, versterken, aanvullen , en vice versa.

Via deze oproep nodigen we  rechtspersonen en feitelijke verenigingen zonder winstgevend oogmerk uit om projecten in te dienen die een positieve impact hebben op de verschillende gelijke kansendoelgroepen /criteria  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Geslacht, genderidentiteit en -expressie : respect, gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen alle vrouwen, mannen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie.
 • Etnisch-culturele en religieuze diversiteit : gelijkheid, ongeacht de nationaliteit, etnische afkomst of godsdienst.
 • Geweld : alle vormen van geweld, tussen partners, intrafamiliaal, seksueel,  gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, straatintimidatie, cyberpesten.
 • Integrale toegankelijkheid : overal tot alles toegang voor iedereen, zowel fysiek als wat de ontsluiting van informatie betreft, alsook een verzekerde toegang tot dienstverlening en het gebruik van goederen.
 • Handicap : zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij, los van de fysieke, intellectuele, psychische en/of sociale aard van om het even welke handicap.
 • Seksuele oriëntatie : gelijkheid ongeacht de seksuele geaardheid.

We zullen aandachtig zijn voor intersectionele projecten, en daaronder verstaan we hier: projecten die één of meer doelgroepen/criteria omvatten zoals gender, etnische of culturele achtergrond, seksuele geaardheid, handicap, enz…

Een project kan verschillende vormen aannemen : een event, een opleiding, een boekvoorstelling, een workshop, een filmpje, een magazine, een optreden, een activiteit in de openbare ruimte, op sociale netwerken of op het web, het animeren van acties of activiteiten, enz.

Uw project moet tevens verband houden met de gewestelijke bevoegdheden[1] en aansluiten bij de filosofie en de doelstellingen inzak gelijke kansen van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest[2]:

 • De gewestelijke expertise inzake genderissues verder uitbreiden via nieuwe, eigen indicatoren en statistieken;
 • Een voorbeeldbeleid voeren in alle aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen om de rechten van vrouwen te waarborgen;
 • Zich concentreren op de strijd tegen bepaalde specifieke fenomenen, zoals straatintimidatie; pesterijen op school; de strijd tegen etnisch profileren in uitgaansplekken; de strijd tegen willekeurige identiteitscontroles; de stigmatisering van een publiek door een terugkerend discours over radicalisering en terrorisme; geweld tegen LGBTQIA+-groepen; of andere specifieke prangende problemen in de Brusselse maatschappij;
 • Een positief imago van migratie in onze maatschappij schetsen en vooroordelen afbreken;
 • De strijd tegen discriminatie opvoeren door te steunen op en te experimenteren met innoverende tools (verkennende stappen, rollenspelen, of andere uitdrukkingsvormen of relevante acties);
 • In overleg werken met de actoren actief in de strijd tegen discriminatie en slachtoffers van discriminatie bij dit overleg betrekken om te vermijden het probleem te verhullen of deze personen te weren uit een debat dat hen aanbelangt;
 • Deelnemen aan de discussie over de geschiedenis van discriminatie, onder andere, over kolonisatie, dekolonisatie, migratie, feministische stromingen en LGBTQIA+-bewegingen;
 • Het gebruik, de toe-eigening en de inrichting van de openbare ruimte door en voor iedereen bevragen;
 • Culturele en/of artistieke praktijken valoriseren als een tool voor interculturele dialoog;
 • Culturele en/of artistieke praktijken valoriseren als een tool voor de creatie van een Brusselse identiteit;

Het is belangrijk om rekening te houden met onderstaande elementen:

 • equal.brussels ondersteunt enkel projecten: een project moet een specifiek onderwerp of een reeks van specifieke activiteiten omvatten, afgebakend zijn in tijd  en zich onderscheiden van de operationele en dagelijkse werking van uw vereniging;
 • De kosten verbonden aan het project mogen niet dubbel gesubsidieerd worden. Als ze al vergoed worden, bijvoorbeeld door structurele subsidies (personeelskosten, e.d..), komen ze niet in aanmerking voor subsidies van equal.brussels.

Alle praktische modaliteiten en  regels met betrekking tot de subsidies zijn te vinden in onze subsidiegids. Het is belangrijk deze door te nemen.

De subsidieaanvragen moeten tegen 15 juni 2020  ten laatste worden ingediend. De toekenning of weigering van de subsidie wordt vanaf de 3e week van september meegedeeld (en een maand later voor projecten waarvan de toegekende subsidie 15.000 euro of meer is)

Voor alle vragen of bijkomende informatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met equal.brussels per e-mail (equalsubsidies@gob.brussels), of per telefoon (02/800 36 75).

We kijken uit naar uw project en wensen u alvast heel veel succes!

[1] zie voor een overzicht van de gewestelijke bevoegdheden : http://www.parlement.brussels/de-bevoegdheidsgebieden-2/?lang=nl

[2] Het deel over gelijke kansen vindt u op de pagina’s 44 tot en met 48 van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse hoofdstedelijke regering: http://www.parlement.brussels/de-algemene-beleidsverklaring-van-de-brusselse-regering/?lang=nl

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X