Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproep

Oproep tot “gender”-projecten en steun voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de relance  na de Covid-19-crisis

Context

De gezondheidscrisis naar aanleiding van het coronavirus heeft niemand gespaard. Integendeel, deze crisis heeft de reeds bestaande ongelijkheden op verschillende niveaus geaccentueerd en versterkt.

In haar algemene beleidsverklaring wou de Brusselse regering een transversale en ambitieuze aanpak invoeren om vrouwenrechten te verzekeren.

Covid-19 heeft duidelijk aangetoond dat er sprake is van een oververtegenwoordiging van vrouwen in veel essentiële en financieel ondergewaardeerde functies. Vrouwen bevonden zich overal op de eerste rij: in de gezondheidszorg, de ouderenzorg, als huishoudhulp, in voedingswinkels, in het onderwijs, in crèches of als schoonmaakpersoneel in zaken die actief bleven.

Hun kwetsbaarheid werd nog groter en zichtbaarder wanneer de “lockdown” moest worden gecombineerd met kinderopvang. Ook hier heeft Covid-19 een vermenigvuldigend effect gehad. De ongelijkheden in de verdeling van de huishoudelijke taken, de tijd voor zichzelf en de tijd besteed aan de zorg voor anderen werden nog groter. De gezondheidscrisis heeft een grote invloed gehad op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

In dit verband heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen “de genderdimensie van de Covid-19-crisis” bestudeerd en in het bijzonder de gevolgen ervan voor vrouwen. Het Planbureau benadrukt ook dat “vrouwen over het algemeen meer dan mannen het risico lopen dat hun welzijn daalt” naar aanleiding van deze crisis.


Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse regering besloten om 300.000 euro extra toe te kennen ter ondersteuning van “genderprojecten” van verenigingen die gericht zijn op het bevorderen van echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen na de Covid-19-crisis en in het kader van de relance.

De doelstellingen op het gebied van gelijke kansen die worden nagestreefd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Om een transversaal en gecoördineerd beleid te kunnen voeren dat rekening houdt met de diversiteit van de belanghebbenden, heeft de Brusselse regering haar doelstellingen op het gebied van gelijke kansen tot 2024 vastgelegd. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de gewestelijke beleidsverklaring. Het gaat meer bepaald om:

 • Het ontwikkelen van gewestelijke genderexpertise aan de hand van eigen nieuwe indicatoren en statistieken;
 • Het voeren van een voorbeeldbeleid in alle aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen om de rechten van vrouwen en LGBTQI+-personen te waarborgen;
 • De strijd tegen bepaalde specifieke fenomenen aangaan, zoals bijvoorbeeld: intimidatie op straat; geweld gericht tegen LGBTQI+-groepen; of andere belangrijke specifieke kwesties die binnen de Brusselse samenleving zijn geïdentificeerd;
 • Een positief beeld van migratie in onze samenleving versterken en vooroordelen doorbreken;
 • Haar systemen ter bestrijding van discriminatie versterken door het ondersteunen van en het experimenteren met innovatieve instrumenten (verkennende wandeling, gebarenvoordracht of enige andere vorm van expressie of relevante actie);
 • Samenwerken met de actoren die actief zijn in de strijd tegen de betreffende vormen van discriminatie door er de slachtoffers van discriminatie bij te betrekken om te voorkomen dat het probleem onzichtbaar wordt gemaakt of dat zij onmondig blijven in een debat dat hun toekomt;
 • Deelnemen aan het debat over de geschiedenis van discriminatie, met inbegrip van kolonisatie, dekolonisatie, migratie, feministische en LGBTQI+-bewegingen;
 • Zich vragen stellen omtrent het gebruik, de toe-eigening en de inrichting van de openbare ruimte door en voor iedereen;
 • Alle culturele en artistieke praktijken waarderen als een instrument voor interculturele dialoog;
 • Alle culturele en artistieke praktijken waarderen als een instrument voor de creatie van een Brusselse identiteit.

De details van de oproep bestemd om echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen in het kader van de relance na de Covid-19-crisis

Er kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor projecten die bijdragen tot ten minste één van de volgende doelstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

– een grotere zichtbaarheid van vrouwen;

– Het “genderaspect” in alle domeinen van het leven (openbaar of privé) beter in aanmerking nemen.

– een eerlijkere verdeling van de individuele en collectieve tijd, de tijd besteed aan de zorg voor zichzelf of anderen en het in aanmerking nemen van de tijd vanuit een genderperspectief (tijdbureaus);

– de versterking van de middelen van de verenigingen ter bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen met het oog op het doorvoeren van regelmatige acties of samenwerkingsverbanden tussen verenigingen, of nieuwe vormen van overleg, in het kader van een “genderproject”, zoals beschreven in deze oproep;

– een grotere zichtbaarheid van vrouwen in de openbare ruimte;

– een grotere erkenning van de rol van vrouwen in de samenleving;

– de toegang van vrouwen tot “gendergerichte” beroepen;

– de ondersteuning of het behoud van vrouwen op de arbeidsmarkt;

– de bevordering van echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen;

– de strijd tegen seksisme, intimidatie op straat of cyberpesten vanuit een genderperspectief;

Bij de analyse van de dossiers zal bijzonder belang worden gehecht aan het in aanmerking nemen van volgende zaken:

– een intersectionele aanpak, die in overeenstemming is met de realiteit in Brussel. Bijvoorbeeld: vrouwen van etnisch-culturele minderheden aanmoedigen om deel uit te maken van verenigingen of deel te nemen aan activiteiten die worden voorgesteld door verenigingen die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen promoten;

– de meest kwetsbare en/of minst zichtbare groepen, die onder meer worstelen om gelijke rechten af te dwingen en die te maken hebben met meerdere belemmeringen voor het melden van discriminatie, waaronder daklozen, asielzoekers, sekswerkers, mensen met een handicap, ouderen en mensen die in armoede leven, enz.

De uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen is 30 augustus 2020!

Na te leven voorwaarden:

 • Uw project moet aansluiten bij  het kader beschreven in deze oproep tot “genderprojecten” en steun voor echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het kader van de relance na de Covid-19-crisis.
 • Uw project moet linken kunnen vertonen met de gewestelijke beleidsverklaring (waarvan de doelstellingen hierboven worden opgesomd).
 • Uw project moet nauwkeurig worden beschreven met behulp van het subsidieaanvraagformulier en moet de administratieve regels van de subsidiegids naleven.
 • Samengevat moet u een korte samenvatting van uw project geven, de verschillende fasen van uw project beschrijven en een antwoord kunnen geven op de vragen waarom, hoe, met wie, voor welke doelgroepen, met welke middelen, waar en wanneer.
 • Er wordt eveneens aangeraden om de relevantie van de doelgroep(en) in lijn met de doelstellingen van het voorgestelde project in detail te beschrijven en ervoor te zorgen dat er sprake is van een afstemming tussen de temporele en financiële uitvoering van het project en de duurzaamheid van de verwachte resultaten.

Als u een aanvraag wilt indienen, kunt u hier het volgende terugvinden:

• de volledige subsidiegids

• het specifieke kandidaatstellingsformulier.

Als uw aanvraag wordt aanvaard en een subsidie wordt toegekend, moet u aan het einde van het project de volgende documenten invullen:

• het activiteitenverslag van uw project    

• het financiële verslag.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X