Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproepen 2021

Projectoproepen 2021

Organisaties kunnen via equal.brussels subsidies aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen.

Wanneer kan een aanvraag ingediend worden

Aanvragen tot projectsubsidies kunnen 6 x dit jaar worden ingediend, volgens onderstaande kalender

  Lancering van oproep- indieningsperiode deadline indienen
INITIATIEF 1 februari 1 maart
RACISME 1 mei 1 juni
GENDER 1 mei 1 juni
HANDICAP 1 mei 1 juni
STRIJD TEGEN GENDERGERELATEERD GEWELD 1 mei 1 juni
LGBTQIA+ 15 juni 15 augustus
Eénouderschap 15 juni 15 augustus

 

In de regel mag het project pas 3-4 maanden na de deadline van indiening starten om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Er moet immers veel gebeuren tussen het moment waarop wij de aanvraag ontvangen en het moment waarop  de beslissing tot toekenning of weigering kan worden meegedeeld.

  deadline indienen Beslissing tot toekenning of weigering wordt meegedeeld vanaf
INITIATIEF 1 maart 1 mei
RACISME 1 juni 1 september
GENDER 1 juni 1 september
HANDICAP 1 juni 1 september
STRIJD TEGEN GENDERGERELATEERD GEWELD 1 juni 1 september
LGBTQIA+ 15 augustus 1 november
Eenouderschap 15 juni 15 augustus

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Rechtspersonen of feitelijke verenigingen die geen winstgevend oogmerk hebben, gevestigd in België en hun activiteiten hoofdzakelijk richten naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor kan een aanvraag worden ingediend?

Voor projecten: activiteiten die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd afgebakend zijn en zich onderscheiden van de dagelijkse werking.

We zullen in het algemeen bijzondere aandacht besteden aan projecten die een intersectionele benadering ontwikkelen, die gericht zijn op samenwerking met andere organisaties en/of die het lokale niveau overstijgen.

De inhoudelijke thema’s voor elke oproep zijn:

  • oproep Initiatief: handelen over 1 van onze gelijke kansenthema’s: gender; seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie; etnische en culturele origine; toegankelijkheid voor personen met een handicap; handicap; geweld
  • oproep Gender: respect, gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen alle vrouwen en mannen

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten die betrekking hebben op de impact van COVID-19 op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Brussel.

Voor meer informatie over dit onderwerp:

Verslag van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen :

http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/uploads/2021/04/RAAD-GELIJK.V-M-NL-RAPPORT_-COVID_2021_DEFDEF.pdf

Aanbevelingen van de Raad aan de Regering :

http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/uploads/2021/04/CONSEIL-BXL-EGALITE-FEMMES-HOMMES_RECOMMANDATIONS_COVID1_NL_2021_DEF.pdf

  • oproep Geweld: alle vormen van gendergerelateerd geweld, Er zal in het bijzonder aandacht zijn voor projecten rond:

– De impact van de COVID-19-crisis op het verschijnsel en op de situatie van slachtoffers van gendergerelateerd geweld (bijvoorbeeld door alternatieven te ontwikkelen voor activiteiten en voorzieningen die vanwege de huidige gezondheidsmaatregelen niet kunnen worden georganiseerd)

– Specifiek kwetsbare groepen (vrouwen met een handicap, slachtoffers in kansarmoede of daklozen, alleenstaande ouders, mensen in precaire verblijfssituaties).

  • oproep Handicap: zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij, los van de fysieke, intellectuele, psychische en/of sociale aard van om het even welke handicap.

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Resultaten_van_bevraging_impact_COVID_personen_met_handicap_en_naasten.pdf

Dit jaar zullen wegens de huidige gezondheidscrisis geen subsidies worden toegekend voor de integrale toegankelijkheid van grote buitenevenementen met een ruim publiek.

Er zal echter bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die betrekking hebben op digitale toegankelijkheid, digitale evenementen alsmede de impact van de COVID-19-crisis op personen met een handicap.

Voor meer informatie over deze impact nodigen wij u uit kennis te nemen van de bevraging die Unia over dit onderwerp heeft gehouden: https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Resultaten_van_bevraging_impact_COVID_personen_met_handicap_en_naasten.pdf

  • oproep Etnisch-culturele en diversiteit: gelijkheid, ongeacht de nationaliteit, etnische afkomst of godsdienst.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die Brusselaars aanmoedigen actie te ondernemen om een gelijke toegang tot werkgelegenheid en huisvesting te bevorderen of actie te ondernemen tegen haatdiscours op het internet.

Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan projecten die erop gericht zijn (potentiële) slachtoffers van racistische daden te informeren over hun rechten en ertoe aanzetten deze daden bij de bevoegde autoriteiten aan te geven.

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat onze diensten vanaf 14 september 2021 een sensibiliseringscampagne zullen organiseren en dat dit een gelegenheid kan zijn om meer zichtbaarheid te geven aan uw projecten en vice versa.

  • oproep LGBTQIA+: gelijkheid ongeacht de seksuele geaardheid en genderidentiteit of -expressie
  • oproep alleenouderschap : eenoudergezinnen vertegenwoordigen een op de drie gezinnen in het Brussels Gewest. 80% van deze gezinnen bestaat uit vrouwen. Deze gezinnen hebben specifieke behoeften die bijzondere steun verdienen.

 

De volgende categorieën van uitgaven komen in aanmerking voor subsidie: huur en huurlasten; promotie-en publicatiekosten; administratieve kosten; voertuig-en verplaatsingskosten; vergoedingen aan derden, onderaannemers, honoraria; personeelskosten

De nodige info en documenten om een aanvraag in te dienen kan je hier downloaden

 

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X