Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectoproepen 2022

Subsidies
equal.brussels ijvert voor gelijke kansen voor iedereen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, verblijft of langskomt. We doen dat onder meer via steun aan verenigingen uit het middenveld. Zo kunnen verenigingen een subsidieaanvraag indienen voor projecten om een breed publiek te sensibiliseren en te betrekken bij verschillende aspecten van het gewestelijke gelijkekansenbeleid.

Wanneer kan je een aanvraag indienen?
Voor 2022 kunnen de aanvragen voor een projectsubsidie ingediend worden bij equal.brussels volgens onderstaande timing:

Oproep Publicatie van de oproep Deadline voor inzending
Gelijke kansen 1 1 februari 31 maart
Gelijke kansen 2 1 juni 15 augustus
 
Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld in het nachtleven 1 maart 30 april

 

De datum van de e-mail, de stempel van de post of de stempel op het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

De toekennings- of weigeringsbeslissing zal worden meegedeeld volgens onderstaande timing:

Oproep Deadline voor inzending Begindatum van de activiteiten
Gelijke kansen 1 31 maart 15 juli
Gelijke kansen 2 15 augustus 1 december
 
Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld in het nachtleven 30 april 1 oktober

 

Start je project dus nooit vóór die datums. Je weet immers pas dan of je project geselecteerd werd en of je een subsidie ontvangt.

Wie kan een aanvraag indienen?
Rechtspersonen of feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, gevestigd in België. Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet in hoofdzaak gericht zijn op mensen die daar wonen of werken.

Waarvoor kan je een aanvraag indienen?
Voor projecten, dat wil zeggen activiteiten bepaald op basis van hun structuur, doel en duur, en die losstaan van de dagelijkse werking. We zullen bijzondere aandacht schenken aan projecten waarbij aan intersectionaliteit (kruispuntdenken) wordt gedaan en die samenwerkingsverbanden met andere organisaties beogen.

 

Oproep ”Gelijke kansen”:
Elke vereniging met een project dat verband houdt met gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht het thema, mag een aanvraagdossier indienen voor beide Gelijkekansenoproepen.

Laten we in het bijzonder de volgende thema’s vermelden:

Racisme en diversiteit
Antisemitisme en alle vormen van racisme bestrijden gebaseerd op vermeend ras, nationaliteit, huidskleur, herkomst en nationale of etnische afstamming, alsook etnische en culturele diversiteit verdedigen.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die Brusselaars aanmoedigen actie te ondernemen om een gelijke toegang tot werkgelegenheid en huisvesting te bevorderen of actie te ondernemen tegen haatdiscours op het internet. Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan projecten die erop gericht zijn (potentiële) slachtoffers van racistische daden te informeren over hun rechten en ertoe aanzetten deze daden bij de bevoegde autoriteiten aan te geven.

Gender
Respect voor en gelijkheid tussen mannen, vrouwen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie verdedigen.

De nood aan naar gender uitgesplitste gegevens en studies blijkt erg vaak uit de raadplegingen van het middenveld en van de ambtenarij die ijveren voor gelijke kansen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten die betrekking hebben op de impact van COVID-19 op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Brussel. Voor meer informatie over dit onderwerp:

Sociale afkomst en situatie, waaronder eenoudergezinnen
Alle vormen van discriminatie gebaseerd op de sociale afkomst of situatie bestrijden en mensen die deze discriminatie ondergaan ondersteunen, waaronder gezinshoofden van een eenoudergezin.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 64.258 eenouderhuishoudens, wat neerkomt op 12% van alle huishoudens, met of zonder kinderen. Het gezinshoofd van deze eenoudergezinnen is in 55.306 gevallen de mama, tegenover slechts 8.952 keer de papa.

Gezien de vele moeilijkheden die eenoudergezinnen ondervinden, is het actieterrein ter ondersteuning van deze gezinnen breed. Zonder volledig te zijn, zullen de projecten worden toegespitst op acties die onder de regionale bevoegdheden vallen en met name bijdragen tot:

 • Bevordering van de integratie van eenoudergezinnen.
 • Het imago van eenoudergezinnen verbeteren en hun dagelijkse strijd belichten (empowerment).
 • Bewustmaking van het probleem van alleenouderschap als een genderkwestie.
 • Bestrijding van genderstereotypen en stereotypen in verband met ouderschap door bewustmaking en opleiding.
 • Waardering van de inzet van mannen in hun rol als vader om desinteresse tegen te gaan, een belangrijke bron van de problemen die eenoudergezinnen ondervinden.
 • Projecten opzetten om eenoudergezinnen te steunen in hun kwetsbaarheid (via een waarderende en niet-misleidende aanpak), in het bijzonder moeders uit kansarme milieus, slachtoffers van “dubbele bestraffing” of intersectionele discriminatie (moeder en slachtoffer van geweld, moeder en slachtoffer van racisme, …).

We vragen jullie ook om het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen door te nemen. Het bevat 31 acties, onderverdeeld in vijf hoofdstukken: Informatie, opleiding, sensibilisering / Toegang tot huisvesting / Tewerkstelling en beroepsopleiding / Stedenbouw, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en leefmilieu / Mobiliteit.

De subsidies staan open voor andere aspecten die vallen onder de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Handicap
Zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en autonome deelname aan het maatschappelijke leven aanmoedigen. Los van fysieke, mentale, psychische, sociale of om het even welke handicap.

De projecten kunnen zowel acties ter bevordering van een inclusievere maatschappij en ter bestrijding van discriminatie betreffen als concrete acties om events of plaatsen toegankelijker te maken. Toegankelijkheid is een van de hoofdbeginselen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Toegankelijkheid wordt hierbij breed geïnterpreteerd, en betreft zowel de fysieke leefomgeving als de (onder andere digitale) informatie of cultuur.

Bijzondere aandacht zal gaan naar projecten die te maken hebben met de volgende thema’s:

 • de bestrijding van geweld tegen vrouwen met een handicap
 • de impact van de coronacrisis op personen met een handicap en het achterhalen van de behoeften van dit publiek
 • handicap anders gaan bekijken om de taboes die nog aanwezig zijn in de maatschappij te doorbreken

equal.brussels beveelt samenwerkingsverbanden aan met experten/verenigingen die actief zijn in handicap- en/of toegankelijkheidsmateries om je project tot een goed einde te brengen!

Gendergerelateerd geweld
Intrafamiliaal, seksueel en elke andere vorm van gendergerelateerd geweld vermijden en bestrijden.

Er zal in het bijzonder aandacht zijn voor projecten rond:

 • De impact van de COVID-19-crisis op het verschijnsel en op de situatie van slachtoffers van gendergerelateerd geweld (bijvoorbeeld door alternatieven te ontwikkelen voor activiteiten en voorzieningen die vanwege de huidige gezondheidsmaatregelen niet kunnen worden georganiseerd)
 • Specifiek kwetsbare groepen (vrouwen met een handicap, slachtoffers in kansarmoede of daklozen, alleenstaande ouders, mensen in precaire verblijfssituaties).

LGBTQIA+
Inclusie steunen ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie of interseksevariaties.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die bijdragen tot de volgende doelstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • De strijd tegen homofobie, bifobie, lesbofobie, transfobie of elke vorm van discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTQIA+ personen. Projecten die werken rond vooroordelen en het bevorderen van een positieve beeldvorming.
 • Projecten die focussen op minder zichtbare en meer kwetsbare groepen binnen de LGBTQIA+-gemeenschappen, in het bijzonder transgender en intersekse personen, lesbiennes, jongeren en senioren, personen van diverse etnoculturele origines, armen of personen met een handicap, …
 • Elk voorstel voor het oplossen van problemen die door LGBTQIA+ verenigingen worden ervaren voor het verder uitbouwen van hun werking met betrekking tot discriminatie, zichtbaarheid, normering en inclusie.
 • Het bevorderen van inclusie en positieve zichtbaarheid van LGBTQIA+ personen in de openbare ruimte, in de buurt en in hun leefomgeving en het sensibiliseren van mensen om allies van LGBTQIA+ personen te worden.
 • Het creëren van allies en het bevorderen van samenwerkingen tussen LGBTQIA+ en “niet-LGBTQIA+” verenigingen, alsook de inclusie van LGBTQIA+ personen binnen het regulieren verenigingsleven.

 

Intersectionnaliteit

We stimuleren kruispuntdenken en besteden veel aandacht aan projecten over gekruiste discriminatie waarbij meerdere identiteiten of eigenschappen elkaar raken.

We ondersteunen ook samenwerkingsverbanden tussen verenigingen die actief zijn rond verschillende gelijkekansenthema’s, om zo het actiegebied en de doelgroepen van een project te kunnen uitbreiden en daarbij de ervaring van deze verenigingen te benutten.

 

De subsidiehandleiding 2022 alsook de nodige documenten om een aanvraag in te dienen (aanvraagformulier + budgetformulier) zijn te downloaden in de rechtse sidebar.

De volgende zeven uitgavencategorieën komen in aanmerking:
1. Huur en huurlasten
2. Communicatie-, promotie- en publicatiekosten
3. Administratieve kosten
4. Reis- en vervoerskosten
5. Vergoeding aan derden, onderaannemers, vrijwilligers en erelonen
6. Personeelskosten
7. Andere

 

Oproep ”Seksuele Intimidatie en seksueel geweld in het nachtleven”:

Let op : er is een aparte subsidiegids en aparte aanvraagformulier voor deze oproep, ook te downloaden in de rechtse sidebar.

Eind 2021 lanceerde de Brusselse Regering samen met de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissie een actieplan tegen seksueel geweld, naar aanleiding van de verhoogde aandacht rond die problematiek in het Brussels nachtleven.

Eén van de 4 pijlers van dit actieplan, is de organisatie van een projectoproep in samenwerking met de Brusselse ‘Nachtraad’, rond seksuele intimidatie en seksueel geweld in het uitgaansleven.

equal.brussels lanceert deze projectoproep met een totaalbudget van 200.000€. Deze oproep is open van 1 maart tot 30 april 2022, voor projecten die kunnen starten vanaf 1 oktober 2022.

Bij deze specifieke projectoproep is een minimum- en maximumbedrag gedefinieerd. Deze grenzen dienen om projecten met voldoende omvang en bereik te steunen:

– Minimumbedrag van uw project: € 25.000
– Maximumbedrag van uw project: € 75.000

De focus van de oproep ligt op breed gedragen initiatieven en samenwerkingen tussen Brusselse verenigingen en actoren op het terrein die het uitgaansleven veiliger, inclusiever en meer verwelkomend willen maken. De voorgestelde projecten kunnen zeker ook voortzettingen of uitbreidingen van bestaande initiatieven zijn: duurzaamheid op langere termijn, samenwerking en een brede impact staan voorop.

De projecten dienen in overeenstemming te zijn met de prioriteiten van het Brussels Actieplan tegen geweld op vrouwen en zo aandacht hebben voor genderaspecten, het transversale karakter van geweld en andere vormen van discriminatie; en rekening houden met specifiek kwetsbare groepen.

Projecten worden geëvalueerd door equal.brussels en een panel van experten. Dit panel is samengesteld uit:

– één vertegenwoordig(st)er van het Instituut voor de Gelijkheid tussen vrouwen en mannen
– twee vertegenwoordig(st)ers van de Brusselse Nachtraad

 

Huisstijl en logo equal.brussels: https://huisstijl.overheidsdienst.brussels

In geval van vragen: equalsubsidies@gob.brussels of 02 800 36 75 (van maandag tot vrijdag, 9u00 – 12u00)

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn
X