Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onze website krijgt een make-over. We zijn snel terug met een nieuwe versie!

Structurele subsidies 2023

Structurele subsidies hebben als doel een beperkt aantal Brusselse collectieve structuren te steunen om ze een duurzamere en vastere financiering te bieden. De structuren stemmen zich op elkaar af voor meer doeltreffendheid en om hun bijdrage aan het gewestelijke overheidsbeleid te verzilveren. 

Deze projectoproep is dus bedoeld voor collectieve structuren die al bestaan of in wording zijn. Heeft u een project ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat onder de gewestelijke bevoegdheden en onder de doelstellingen van de oproep valt? Lees aandachtig de volgende tekst. Alle voorwaarden vindt u in de structurele subsidiegids. 

COLLECTIEF? 

De aanmoediging van partnerschappen, steun aan ontkiemende initiatieven en het delen van expertise tussen verenigingen vormen de kern van deze projectoproep. Bijgevolg kunnen collectieve structuren enkel aanvragen indienen indien ze de volgende voorwaarden vervullen:  

– Het collectief telt minstens drie verenigingen, met een juniorlid (ten hoogste vijf jaar oud) en een seniorlid (ten minste acht jaar oud). 

– De verenigingen van het collectief moeten activiteiten aantonen ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond een of meer van de volgende vijf thema’s: 

  • Racisme en diversiteit 
  • Gendergelijkheid 
  • Sociale afkomst en sociale situatie, waaronder eenouderschap 
  • Handicap 
  • LGBTQIA+  
  • Gendergerelateerd geweld

PROJECTEN? 

De projectoproep beoogt elke actie of elk geheel van acties ondernomen door een collectief, met als hoofddoel de bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de gewestbevoegdheden en bedoeld voor personen die er verblijven, er werken of het gewest bezoeken.   

De subsidieaanvragen moeten bovendien projecten betreffen die onder een of meer van de volgende vier doelstellingen vallen: 

 Doelstellingen:  Voorbeelden: 
a) De verwezenlijking van studies over gelijke kansen; De verwezenlijking van een studie in verband met gewestelijke bevoegdheden, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, … 
b) Het aanbod van een structuur waarbij lokalen worden gedeeld en/of er uitwisselingen plaatsvinden tussen gelijkekansenspelers;

 

Een verenigingshuis waarin de verenigingen hun activiteiten kunnen verrichten, workshops coördineren, conferenties organiseren, praatgroepen opzetten (bv. betreffende toegang tot de arbeidsmarkt en de woonmarkt), … 
c) Het aanbod van concrete en duurzame dienstverlening ter bevordering van gelijke kansen;

 

Onthaaldiensten, begeleidende en informatieve diensten (website, bibliotheek, gedeelde gegevensbank, …), een ondersteunende dienst voor de overheid in het besluitvormingsproces (toegankelijkheid van gebouwen, verkenningstochten, …), … 
d) De organisatie van duurzame of herhaaldelijke informatie- en sensibiliseringsactiviteiten inzake gelijke kansen. De organisatie van events, campagnes in verband met gewestelijke bevoegdheden, … 

 

 

STEUN? 

De structurele subsidiegids zet de uitgaven uiteen die voor deze projectoproep in aanmerking komen. Het minimumbedrag m.b.t. de toegelaten uitgaven beloopt € 100 per bewijsstuk. 

Per geselecteerd collectief zal een jaarbedrag van minstens € 50.000 en hoogstens € 100.000 worden toegekend, voor zover er nog geldmiddelen beschikbaar zijn. 

De subsidies worden voor drie jaar (één jaar en ten hoogste tweemaal hernieuwbaar) toegekend, voor zover er middelen beschikbaar zijn. 

KALENDER 2023 

De subsidieaanvragen moeten volgens het onderstaande tijdsschema bij equal.brussels worden ingediend.  

We vestigen er uw aandacht op dat de groeperingen hun dossier dat voor selectie in aanmerking komt zullen kunnen voorstellen en verdedigen op een fysieke zitting, op 14 en 15 september 2023. Per collectief moet er minstens een persoon aanwezig zijn. 

  Opstart  Afsluiting  Verdediging van de projecten  Start van de projecten 
Structurele subsidies 2023  15 april 2023  30 juni 2023  14-15 september2023  1 december 2023 

NB: Het eerste begrotingsjaar begint op 15/08/2023 en eindigt op 15/08/2024. 

U kunt de structurele subsidiegids en de ter indiening van een aanvraag nodige documenten (aanvraagformulier + begrotingsformulier) downloaden in de balk rechts.  

Huisstijl en logo equal.brussels:
https://drive.google.com/drive/folders/17ydSF6nFt9yZohzniYi6sApbsfiKLael?usp=drive_link 

Blijven er toch nog vragen onbeantwoord niettegenstaande u alle documenten hebt gelezen?
Contacteer ons via e-mail equalsubsidies@gob.brussels of per telefoon 02 800 36 75 (telefonische permanentie van maandag tot donderdag, van 9.00 uur tot 12.00 uur). We doen ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn