Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ieder jaar schrijft equal.brussels een of meerdere projectoproepen uit.

Zodoende ondersteunen we projecten die een gunstige weerslag hebben op:

 • Handicap: Zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij aanmoedigen, los van elke fysieke, mentale, psychische en/of sociale handicap. 
 • Gendergerelateerd geweld: Intrafamiliaal, seksueel en elke andere vorm van gendergerelateerd geweld voorkomen en bestrijden. 
 • LGBTQIA+: Gelijkheid steunen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie of interseksevariaties. 
 • Racisme en diversiteit: Alle vormen van racisme op basis van vermeend ras, nationaliteit, huidskleur, herkomst en nationale of etnische afstamming bestrijden, alsook etnische en culturele diversiteit verdedigen. 
 • Gendergelijkheid: Respect en gelijkheid tussen mannen, vrouwen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie verdedigen. 
 • Sociale afkomst en status: Voorkomen en bestrijden van alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op grond van sociale afkomst en status, waaronder alleenstaand ouderschap. 

Onderstaande informatie helpt om deze oproepen van elkaar te onderscheiden:

 • Algemene projectoproep: er geldt geen enkele bijzondere eis wat het onderwerp van uw project betreft. Wel moet dit passen in een van de thema’s van het gelijkekansenbeleid.
 • Thematische projectoproep: uw project moet verplicht verband houden met het gekozen thema.

Alle projectoproepen worden op onze website geplaatst.

Lees onze “Subsidiegids”, zodat u de subsidieaanvraag naar behoren indient en u daarbij de kans op een goede afloop verhoogt.
Alle regels en belangrijke inlichtingen staan vermeld in de gids, alsook op de specifieke pagina over de projectoproepen.

Actieve projectoproepen:

Momenteel staan er geen projecten open

Vorige projectoproepen:

Projectoproep 2024

Recurrente/Permanente projecten

Structurele subsidies 2023

Vernieuwende projecten 2023

Extra elementen

GELIJKE KANSEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

equal.brussels is de directie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die het beleid voor gelijke kansen (GK) coördineert in alle beleidsdomeinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

equal.brussels vervult een faciliterende en coördinerende rol om het GK-aspect in alle gewestelijke beleidsdomeinen op te nemen en er zo voor te zorgen dat elk project zo inclusief mogelijk wordt en daadwerkelijk ten goede komt aan de volledige doelgroep, ongeacht hoe die eruitziet. equal.brussels steunt ook projecten van verenigingen die actief ijveren voor gelijke kansen, als aanvulling op het overheidsbeleid.

Elk jaar organiseren we projectoproepen die gericht zijn op elke actie of elk geheel van acties ondernomen door een of meerdere verenigingen, met als hoofddoel de bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedoeld voor personen die er verblijven, er werken of het gewest bezoeken en overeenkomstig de gewestbevoegdheden.  

Als gewestelijk bestuur kan equal.brussels enkel projecten steunen die onder gewestelijke bevoegdheden ressorteren.  

In het kader van de bovenvermelde bevoegdheden:

Als uw project onder geen enkele van deze bevoegdheden ressorteert, kunnen we uw project helaas niet financieren. Cultuur, onderwijs, gezondheid, justitie enz. zijn aangelegenheden waarvoor niet het gewest maar andere bestuursniveaus bevoegd zijn. Voor alle informatie in dit verband kan u terecht op de volgende website: https://be.brussels/

Heeft u een subsidie ontvangen van equal.brussels?
Loopt uw project op zijn einde? 

Onderstaande instructies kunnen u helpen een goed vereffeningsdossier samen te stellen dat de administratieve opvolging vergemakkelijkt en dus de verwerkingstijd van uw dossier inkort : 

Het verantwoordingsdossier moet het volgende bevatten: 

 • Het activiteitenverslag (standaarddocument equal.brussels) 
 • Het financiële verslag (standaarddocument equal.brussels) en de bijhorende verantwoordingsstukken (facturen en betaalbewijzen die voldoen aan de bepalingen vermeld in het financiële verslag) 
 • Eén exemplaar van het promotiemateriaal voor het eindproduct (publicatie, verslag, filmpje, boek, affiches, …), het resultaat van het project. 
 • Eén exemplaar van een recente boekhoudkundige balans en een recente resultatenrekening 

Facturen en betalingsbewijzen moeten aan de volgende bepalingen voldoen: 

 • Alle verantwoordingsstukken moeten per uitgavecategorie genummerd en opgelijst zijn; 
 • Facturen moeten eensluidend verklaarde afschriften van de originele exemplaren zijn en moeten vergezeld zijn van een betalingsbewijs.  
 • Op de originele facturen moet vermeld staan dat het een uitgave betreft die gefinancierd wordt met de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 • De facturen moeten betrekking hebben op de uitgavencategorieën bedoeld in artikel 3 van het subsidiebesluit en moeten rechtstreeks toegewezen kunnen worden aan de realisatie van activiteiten in het kader van het project; 
 • De uitgaven moeten door de begunstigde van de subsidie verricht en betaald zijn tijdens de officiële looptijd van het project als vermeld in artikel 3 van het subsidiebesluit. 

Om de template te downloaden die je nodig hebt om je aanvraag samen te stellen, ga je naar de relevante subsidie pagina.
Voor de Projectoproed 2024 : hier
Voor de structurele subsidie : hier
Voor de recurrente/permanente projecten : hier
Voor de vernieuwende projecten : hier

Hier is de lijst van verenigingen die subsidies hebben ontvangen voor hun projecten.

Lijst van verenigingen die een subsidie ontvangen van equal.brussels in 2023

GELIJKEKANSENBELEID

Wist u dat in België alle bestuursniveaus bevoegd zijn om een gelijkekansenbeleid te voeren? Zowel de federale overheid als de gewestelijke en gemeenschapsoverheden en de lokale besturen stellen nog andere subsidies ter beschikking. Wij verwijzen u daarvoor naar de websites van onze partners:

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

equal.brussels maakt deel uit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die volgende besturen omvat. Kijk zeker eens op hun websites, waar u meer verneemt over andere projectoproepen: