Algemene informatie

GELIJKE KANSEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

equal.brussels is de directie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die het beleid voor gelijke kansen (GK) coördineert in alle beleidsdomeinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

equal.brussels vervult een faciliterende en coördinerende rol om het GK-aspect in alle gewestelijke beleidsdomeinen op te nemen en er zo voor te zorgen dat elk project zo inclusief mogelijk wordt en daadwerkelijk ten goede komt aan de volledige doelgroep, ongeacht hoe die eruitziet. equal.brussels steunt ook projecten van verenigingen die actief ijveren voor gelijke kansen, als aanvulling op het overheidsbeleid.

Elk jaar organiseren we projectoproepen die gericht zijn op elke actie of elk geheel van acties ondernomen door een of meerdere verenigingen, met als hoofddoel de bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedoeld voor personen die er verblijven, er werken of het gewest bezoeken en overeenkomstig de gewestbevoegdheden.

De subsidies zijn bestemd voor projecten die verband houden met gelijke kansen op alle vlakken, waaronder:

  • Handicap: zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en zelfstandige deelname aan de maatschappij aanmoedigen, los van elke fysieke, mentale, psychische en/of sociale handicap.
  • Gendergerelateerd geweld: Intrafamiliaal, seksueel en elke andere vorm van gendergerelateerd geweld voorkomen en bestrijden.
  • LGBTQIA+: Gelijkheid steunen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie of interseksevariaties.
  • Racisme en diversiteit: alle vormen van racisme op basis van vermeend ras, nationaliteit, huidskleur, herkomst en nationale of etnische afstamming bestrijden, alsook etnische en culturele diversiteit verdedigen.
  • Gendergelijkheid: Respect en gelijkheid tussen mannen, vrouwen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie verdedigen.
  • Sociale afkomst en status: Voorkomen en bestrijden van alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op grond van sociale afkomst en status, waaronder alleenstaand ouderschap.

 

Als gewestelijk bestuur kan equal.brussels enkel projecten steunen die onder gewestelijke bevoegdheden ressorteren.

In het kader van de bovenvermelde bevoegdheden:

Als uw project onder geen enkele van deze bevoegdheden ressorteert, kunnen we uw project helaas niet financieren. Cultuur, onderwijs, gezondheid, justitie enz. zijn aangelegenheden waarvoor niet het gewest maar andere bestuursniveaus bevoegd zijn. Voor alle informatie in dit verband kan u terecht op de volgende website: https://be.brussels/

GELIJKEKANSENBELEID

Wist u dat in België alle bestuursniveaus bevoegd zijn om een gelijkekansenbeleid te voeren? Zowel de federale overheid als de gewestelijke en gemeenschapsoverheden en de lokale besturen stellen nog andere subsidies ter beschikking. Wij verwijzen u daarvoor naar de websites van onze partners:

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

equal.brussels maakt deel uit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die volgende besturen omvat. Kijk zeker eens op hun websites, waar u meer verneemt over andere projectoproepen: