VERANTWOORDINGSSTUKKEN VAN SUBSIDIES VERSLAGEN

Heeft u een subsidie ontvangen van equal.brussels?
Loopt uw project op zijn einde? 

Onderstaande instructies kunnen u helpen een goed vereffeningsdossier samen te stellen dat de administratieve opvolging vergemakkelijkt en dus de verwerkingstijd van uw dossier inkort : 

Het verantwoordingsdossier moet het volgende bevatten: 

  1. Het activiteitenverslag (standaarddocument equal.brussels) 
  2. Het financiële verslag (standaarddocument equal.brussels) en de bijhorende verantwoordingsstukken (facturen en betaalbewijzen die voldoen aan de bepalingen vermeld in het financiële verslag) 
  3. Eén exemplaar van het promotiemateriaal voor het eindproduct (publicatie, verslag, filmpje, boek, affiches, …), het resultaat van het project. 
  4. Eén exemplaar van een recente boekhoudkundige balans en een recente resultatenrekening 

Facturen en betalingsbewijzen moeten aan de volgende bepalingen voldoen: 

  • Alle verantwoordingsstukken moeten per uitgavecategorie genummerd en opgelijst zijn; 
  • Facturen moeten eensluidend verklaarde afschriften van de originele exemplaren zijn en moeten vergezeld zijn van een betalingsbewijs.  
  • Op de originele facturen moet vermeld staan dat het een uitgave betreft die gefinancierd wordt met de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
  • De facturen moeten betrekking hebben op de uitgavencategorieën bedoeld in artikel 3 van het subsidiebesluit en moeten rechtstreeks toegewezen kunnen worden aan de realisatie van activiteiten in het kader van het project; 
  • De uitgaven moeten door de begunstigde van de subsidie verricht en betaald zijn tijdens de officiële looptijd van het project als vermeld in artikel 3 van het subsidiebesluit. 

Om de template te downloaden die je nodig hebt om je aanvraag samen te stellen, ga je naar de relevante subsidie pagina.
Voor de Projectoproed 2024 : hier
Voor de structurele subsidie : hier
Voor de recurrente/permanente projecten : hier
Voor de vernieuwende projecten : hier