Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handicap en toegankelijkheid

Tal van Brusselaars hebben een fysieke of mentale handicap en ondervinden vaak problemen op het vlak van huisvesting, mobiliteit of werk, of zelfs nog maar gewoon om aan informatie te geraken.

Ter bescherming van de grondrechten en vrijheden van personen met een handicap zet equal.brussels een zogenoemd handistreamingbeleid om. Dit beleid is inclusiebevorderend en wil de omgevingsgebonden hindernissen wegnemen die personen met een handicap naar de rand van de samenleving duwen of die ervoor zorgen dat zij niet of niet volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Daarbij gaat ook de nodige aandacht uit naar toegankelijkheid in de leefomgeving , die voor iedereen aangenaam en bereikbaar moet zijn, zowel fysiek (infrastructuur, dienstverlening, …) als digitaal (websites en applicaties).

Klik hier om het Plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid 2022-2025 te downloaden

Handistreaming, wat is dat?

Het gewestelijke handistreamingbeleid geeft concreet gestalte aan het `Handiplan´ dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de regeringen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschap in juli 2015 hebben aangenomen, alsook aan het handistreamingcharter dat op 3 december 2015 door diezelfde regeringen werd ondertekend ter gelegenheid van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap.

Toegankelijkheid, wat is dat?

Op 2 juli 2009 heeft België het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap bekrachtigd. Toegankelijkheid is een grondbeginsel van dit internationale verdrag.

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn

News

Het Gewest keurt zijn plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid goed
Het Gewest keurt zijn plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid goed
18 januari 2023
#Brusselsaccessibletoall
#Brusselsaccessibletoall
02 februari 2021

Campagnes

Publicaties

Brussels plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid 2022-2025

Digitale toegankelijkheid : websites voor idereen !