Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Geweld

Waarom dit plan ?

Het Brussels Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen is een antwoord op de noodzaak om geweld tegen vrouwen in Brussel te voorkomen en te bestrijden. Uit een onderzoek dat in 2016-2017 door equal.brussels werd uitgevoerd, blijkt dat meer dan één op de twee vrouwen tijdens haar leven ten minste één vorm van geweld van haar partner ondervindt. Dit percentage bereikt 86% voor seksuele intimidatie.

In de meest extreme gevallen kan geweld tegen vrouwen leiden tot vrouwenmoord. Het aantal gevallen in België wordt geschat op 30 tot 40 per jaar.

Het is een vaststelling die vraagt om concrete en gecoördineerde reacties om de slachtoffers te helpen, maar ook om de daders van dit soort daden aan te pakken.

Deze ambitie komt tot uiting in de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Regering. Daarenboven hebben alle Belgische beleidsniveaus op 14 maart 2014 het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, bekend als het Verdrag van Istanbul, geratificeerd. Dit verdrag “verzoekt de lidstaten van de Europese Unie om een doeltreffend, alomvattend en gecoördineerd nationaal beleid op te stellen en uit te voeren, met inbegrip van alle relevante maatregelen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die onder het toepassingsgebied van dit Verdrag vallen, en om een alomvattend antwoord te geven op geweld tegen vrouwen”.

Zo neemt de Brusselse Regering minder dan een jaar na haar aantreden haar verantwoordelijkheden op met een eerste plan 2020-2024, dat is opgedeeld in 56 concrete maatregelen, grotendeels geïnspireerd op de aanbevelingen van de sector en gedragen door alle Brusselse ministers en staatssecretarissen in het kader van hun bevoegdheden.

De etapes

Het plan heeft bovenal gebruik gemaakt van de expertise van het maatschappelijk middenveld, door middel van een brede consultatieperiode die door de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen is georganiseerd van september tot december 2019. Het maatschappelijk middenveld wordt vóór de uitvoering van het plan betrokken en zal ook worden betrokken bij de evaluatie ervan.

De aanbevelingen die tijdens de diepgaande raadpleging van deze actoren naar voren kwamen, waren verdeeld over de gewestelijke bevoegdheden en waren het onderwerp van werkgroepen tussen de ministeriële kabinetten.

De werken zijn als volgt georganiseerd:

· Preventie

· Huisvesting en opvang

· Werk en openbaar ambt

· Mobiliteit en openbare werken

· Opleiding en gegevensverzameling

· Stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Deze werkgroepen werden aangevuld met een groep die institutionele vertegenwoordigers van alle overheidsniveaus bijeenbracht om het proces te bespreken, en vervolgens met de bijeenkomst van het overlegplatform “partner- en intrafamiliaal geweld”, waarin verschillende niet-gouvernementele organisaties die op het terrein actief zijn, bijeenkomen. Op die manier hebben de voorbereidingen geleid tot concrete en gebudgetteerde acties.

Deze transversale en gecoördineerde aanpak maakte het mogelijk om het probleem voor het eerst in Brussel in al zijn vormen aan te pakken, dankzij de betrokkenheid van de hele Brusselse Regering.

Conclusie

Er zijn nog steeds zoveel vrouwen die elke dag, in stilte, uit het zicht, de mishandelingen, beledigingen, ontberingen en vernederingen van een (ex-)partner meemaken.

Veel vrouwen die op het werk, in het openbaar vervoer, in parken, in de openbare ruimte of op sociale netwerken worden lastiggevallen.

Aan deze vrouwen zijn we een passend onthaal, een luisterend oor, waardige steun, effectieve hulp en bescherming verschuldigd.

Het Brussels Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen beoogt daartoe alle mogelijke gewestelijke hefbomen aan te wenden en tegelijk te zorgen voor samenhang met de acties die op alle overheidsniveaus worden uitgevoerd.

 

Hier vindt u het plan.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X