Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handistreaming, wat is dat?

Handicap en toegankelijkheid

Achtergrond:

Het gewestelijke handistreamingbeleid geeft concreet gestalte aan het `Handiplan´ dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de regeringen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschap in juli 2015 hebben aangenomen, alsook aan het handistreamingcharter dat op 3 december 2015 door diezelfde regeringen werd ondertekend ter gelegenheid van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap.

Dit beleid is rechtstreeks geïnspireerd op de doelstellingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, aangezien het de inclusie van personen met een handicap wil verzekeren door zich te richten op het wegnemen van drempels in de omgeving die hun fundamentele rechten en vrijheden belemmeren.

 

Concreet:

Opdat handistreaming concreet vorm zou krijgen in het gewest werd er een beroep gedaan op CAWaB, het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, dat in 2018-2019 acht proefprojecten heeft begeleid, voor elk regeringslid één. Voor uitleg over deze acht proefprojecten en de daarbij gevolgde werkwijze, zie de brochure `Comment mettre en place une politique handistreaming au sein de mon cabinet, dans mon administration ?´ (Hoe voer ik bij mijn administratie een handistreamingbeleid in?) van april 2019.

HIER link naar de brochure

Naast deze proefprojecten houdt handistreaming in dat elke minister of staatssecretaris bijzondere aandacht moet besteden aan de rechten van personen met een handicap in het kader van zijn/haar bevoegdheden. Concreet: elke minister of staatssecretaris moet voor zijn/haar bevoegdheden en projecten de nodige middelen, met inbegrip van de eigen begroting, aanspreken met het oog op de inclusie van personen met een handicap, om zodoende de hindernissen te ruimen die belemmeren dat dit publiek op gelijke voet met andere burgers deelneemt aan het culturele, sociale en beroepsleven.

Handistreaming moet nu dus systematisch in alle gewestelijke bevoegdheden worden doorgevoerd, waarbij ook de krachten tussen verschillende actoren – met inbegrip van de federale en de gemeenschapsactoren – moeten worden gebundeld met het oog op een grotere samenhang en transversaliteit.

Raadpleging en deelname van het middenveld aan het handistreamingproces:

De Brusselse Raad voor personen met een handicap

De Brusselse Raad voor personen met een handicap werd opgericht door de handistreamingordonnantie en het uitvoeringsbesluit ervan. Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar de vertegenwoordiging en de deelname van het middenveld aan deze raad, via de representatieve verenigingen voor personen met een handicap, volgens het principe van het VN-verdrag `Nothing about us without us´. De raad is samengesteld uit drie leden van drie adviesorganen in het Gewest (COCOF, GGC – nu Iriscare – VGC), vijf handistreamingexperten uit het middenveld en een vertegenwoordiger van Unia.

De raad speelt een rol bij het opstellen van wetgeving en de uitvoering ervan, en volgt dit op.

Deze raad heeft de ambitie om echt als hefboom te fungeren voor de rechten van alle personen die in Brussel wonen, met inbegrip van mensen met een handicap, door actief mee te werken aan beslissingen die op hen betrekking kunnen hebben.

Aldus heeft deze raad de opdracht adviezen en aanbevelingen te formuleren over alle kwesties met betrekking tot de inclusie van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (waarbij voorrang wordt gegeven aan de adviezen die betrekking hebben op regelgevende maatregelen) alsook om deze thematiek op andere bevoegdheidsniveaus op te volgen, en dit voor zover dit gevolgen inhoudt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zodra deze actief is, link naar de website van de raad.

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X