Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe wordt gender mainstreaming toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gender

Het BHG past gender mainstreaming toe in haar strategische doelstellingen, strategische planningsinstrumenten, overheidsopdrachten, subsidies en wetgevende teksten.  

De genderdimensie integreren betekent rekening houden met eventuele verschillen of bijzonderheden gelieerd aan gender. Voor je rekening kunt houden met eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen moet je eerst hun situatie in kaart brengen.  Dit gebeurt bij voorkeur (maar niet uitsluitend) via statistieken en indicatoren. De statistieken en interne gegevens die we zelf produceren, verzamelen en bestellen worden nu al op basis van gender gescheiden. We publiceerden recent ook de brochure ‘ Gender in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ met genderstatistieken en -indicatoren binnen de gewestelijke bevoegdheidsdomeinen. Ook kwalitatieve studies kunnen helpen de juiste analyses te maken. Vandaar dat we een bibliografie opstelden met de belangrijkste genderstudies per gewestelijke bevoegdheid. 

Gender mainstreaming wordt verder in concreto toegepast op verschillende manieren afhankelijk van het “instrument”:  

Strategische doelstellingen:  voor elke bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en Instelling van Openbaar Nut worden doelstellingen uit de oriëntatienota gekozen die onderworpen worden aan een gedegen genderanalyse. De oriëntatienota omvat de kerndoelstellingen van de verschillende ministers en staatssecretarissen binnen één legislatuur. Door de genderdimensie in dit document te integreren zorgen we ervoor dat gender in de kern van het beleid komt. De doelstellingen en de genderanalyse worden opgenomen in het ‘gewestelijke plan’ 

Gender budgetingalle basisallocaties worden onderverdeeld in één van de volgende categorieën: 1) zonder genderdimensie 2) een specifieke actie 3) een eventuele genderdimensie. Een basisallocatie is een groep van gelijkaardige kredieten/budgetlijnen. De basisallocaties uit categorie 3 worden onderworpen aan een genderanalyse. De basisallocaties uit categorie 2 worden opgenomen in een gendernota. Zo krijgen we een overzicht van het budget dat het BHG concreet investeert in gelijke kansen. De gendernota en de analyses worden als bijlage toegevoegd aan de algemene toelichting van het budget die jaarlijks aan het parlement wordt voorgelegd. 

Voor de andere instrumenten, overheidsopdrachten, subsidies, strategische planningsinstrumenten en wetgevende teksten de gelijke kansentest meet voor elke van de instrumenten de impact op 5 criteria waaronder gender.  

Twee keer per legislatuur wordt via een verslag een stand van zaken over gender mainstreaming overgemaakt aan het parlement. 

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X