Brussels Hoofdstedelijk Gewest

SOGI-plan

LGBTQI+

Naar aanleiding van de gruwelijke moord op Ihsane Jarfi in Luik in 2012, hebben de verschillende regeringen in ons land een gemeenschappelijk actieplan tegen homofoob en transfoob geweld goedgekeurd. Het plan omschreef zes prioriteiten waaraan in 2013 en 2014 werd gewerkt: meer onderzoek naar homofoob en transfoob geweld, een verbeterde wetgeving, een verbeterde preventie, sensibilisering, uitbreiding van slachtofferhulp, en een efficiënt opvolgings- en vervolgingsbeleid bij politie en parket. 

Een opvolger daarvan is het actieplan 2017-2020, dat momenteel in uitvoering is. Dit actieplan heeft als doel acties te identificeren in een stedelijke context die de LGBTQI gemeenschappen ten goede komen en hiermee een meer inclusieve omgeving creëren voor alle LGBTQI+ personen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan wordt mede uitgevoerd door de leden van de SOGI stuurgroep waar naast vertegenwoordigers van het middenveld aanwezig, ook BPV, UNIA, IGVM, BPL, de politie zone PolBru, het parket, Visit Brussels, de Belgian Pride en SyndiGay aan deelnemen.  

Personen uit de LGBTQI+ gemeenschappen ervaren vaker ongelijkheden in vergelijking met de zogenaamde heteronorm. Meer hierover in de studie van het European Union Agency for Fundamental Rights (https://fra.europa.eu/en/theme/lgbti => de nieuwe studie komt binnenkort uit, dan kan de nieuwe link toegevoegd worden!). Er is gemiddeld een minder goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, een verhoogd risico op hate crimes, hate speech en discriminatie, negatieve ervaringen op de werkvloer, in de woonomgeving en met de politie. Hier is ook verschil in ervaring tussen de diverse gemeenschappen, een verschil tussen discriminatie op basis van seksuele geaardheid versus gender identiteit en expressie en een multiplicator effect als het aankomt op intersectionaliteit 

Identiteitsbeleving is een complex gegeven. Identiteiten, overtuigingen en loyaliteiten interageren met mekaar op een dynamische manier. Iemands seksuele oriëntatie, gender identiteit, gender expressie, seksuele kenmerken zijn geen geïsoleerde identiteitskenmerken, ze worden ervaren op de intersectie met andere identiteitsbelevingen zoals leeftijd, handicap, religie, politieke overtuiging, etnisch-culturele achtergrond etc. Vaak heeft het weinig zin om enkel naar de afzonderlijke aspecten te kijken, maar eerder naar de gelaagdheid en het cumulatieve aspect bij discriminaties en obstakels om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het geheel en de intersectie van identiteiten is zeer bepalend voor het welzijn van iemand in de leef en werkomgeving. 

Na 2020 is het tijd voor een nieuw plan, waar tijdens 2020 in overleg met het middenveld aan gaat gewerkt worden. Dit plan gaat vanuit een meer intersectioneel perspectief opgesteld worden, met oog voor de meest kwetsbare en minst zichtbare groepen en in nauwe samenwerking met de diverse beleidsniveaus en het maatschappelijk middenveld.  

Diverse middenveld organisaties zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief met vele subdoelgroepen, elk met hun eigen noden en behoeften. Vele actoren werken op het terrein al jaren met of voor de doelgroepen en hebben heel wat expertise en ervaring in huis over LGBTQI+De officiële spreekbuis van het middenveld is RainbowHouse vzw (http://rainbowhouse.be/nl/).  

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X