Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Toegankelijkheid, wat is dat?

Handicap en toegankelijkheid

Achtergrond:

Op 2 juli 2009 heeft België het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap bekrachtigd. Toegankelijkheid is een grondbeginsel van dit internationale verdrag.

Deze toegankelijkheidskwestie belangt niet enkel personen met een handicap aan (die zoals alle andere burgers aan het maatschappelijke leven moeten kunnen deelnemen), maar ook anderen zoals senioren, kinderen, personen met een tijdelijke handicap (met een been in het gips, …), personen met een rolwagentje voor boodschappen of een kinderwagen, zwangere vrouwen, enz.  Uiteindelijk vormt toegankelijkheid een prioriteit die iedereen aanbelangt.

Het integrale toegankelijkheidsprincipe vergt dat voor een omgeving moet worden gezorgd waar iedereen autonoom en op voet van gelijkheid ten volle van het leven kan genieten.

Een dergelijke omgeving is een grondrecht en ook noodzakelijk voor de integrale inclusie van iedereen in de samenleving.

Daarom voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actief toegankelijkheidsbeleid.

 

Projectoproepen:

Jaarlijks financiert equal.brussels Brusselse verenigingen die de toegankelijkheid tot hun events willen verbeteren (link naar het onderdeel over de gesubsidieerde verenigingen?)

Een subsidie? Verwijzing naar het desbetreffende onderdeel

 

Digitale toegankelijkheid:

Waar gaat het over?

Digitale toegankelijkheid is een aspect van de toegankelijkheidsproblematiek: websites en applicaties moeten voor iedereen en dus ook voor personen met een handicap toegankelijk worden. Door de website aan te passen krijgt om het even welke gebruiker een evenwaardige toegang tot informatie.

Sinds de inwerkingtreding van de Europese richtlijn betreffende de toegankelijkheid van websites op 22 december 2016 is dit trouwens een wettelijke verplichting. Deze richtlijn geldt voor websites en mobiele applicaties van de overheidsinstellingen (rechtbanken, politiediensten, openbare ziekenhuizen, universiteiten, bibliotheken). Link naar de richtlijntekst

Deze Europese richtlijn is voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel omgezet via de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten. link

Concreet:

Dit houdt in dat alle websites en mobiele applicaties van overheidsinstellingen geleidelijk toegankelijker moeten worden gemaakt.

 

23.09.2018:

Alle vanaf die datum aangemaakte websites moeten uiterlijk op 23.09.2019 voor iedereen toegankelijk zijn.

De vanaf deze datum gepubliceerde documenten moeten toegankelijk zijn.

 

23.09.2019:

De nieuwe websites (aangemaakt vanaf 23.09.2018) moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Alle content op het extranet en het intranet moet voor iedereen toegankelijk zijn.

 

23.09.2020:

Alle websites, ook de oudste, moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

De vanaf deze datum geplaatste filmpjes moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

 

23.06.2021: Alle mobiele applicaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Equal.brussels zorgt mee voor een daadwerkelijke digitale toegankelijkheid:

In 2018 heeft equal.brussels een bewustmakingscampagne gevoerd ter attentie van de Brusselse overheidsdiensten om ze op hun nieuwe wettelijke verplichtingen inzake digitale toegankelijkheid te wijzen, alsook op de beschikbare middelen om ze te ondersteunen bij het toegankelijker maken van hun websites en applicaties:

Zo heeft equal.brussels in 2018-2019 met AnySurfer in opleidingsmodules voorzien ten behoeve van de betrokken actoren, afhankelijk van hun profiel (website-technici, ontwikkelaars, webstrategieverantwoordelijken, copywriters, grafici, IT-cellen, dircom, …). Nieuwe modules in 2020? Toestemming van het kabinet nodig

Zo werd ook de brochure `Digitale toegankelijkheid: websites voor iedereen!´ opgesteld, met tips voor toegankelijke webcontent en met linken naar nuttige bronnen.

Tot slot coördineert equal.brussels in samenwerking met de IT-Coördinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een ondersteunende consultancyopdracht, om de gewestelijke instellingen te helpen bij de aanpassing van hun websites, applicaties en digitale content. Externe experten inzake digitale toegankelijkheid stonden klaar om gedurende een jaar, van december 2018 tot en met november 2019, algemene technische ondersteuning en advies te verstrekken over digitale toegankelijkheid, te wijzen op de nodige aanpassingen van websites, het intranet, webapplicaties en digitale documenten, alsook om ze te begeleiden bij nieuwe projecten of aanpassingsprojecten. contactgegevens AnySurfer ? Nagaan of de consultancyopdracht wordt verlengd

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X