Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woordenlijst

Gender

Gender verwijst naar de sociaal-culturele invulling van het biologische verschil tussen mannen en vrouwen.
Het is een fluïde begrip. Wat in de ene samenleving of tijdperk geldt als mannelijk, kan in een andere samenleving of tijdperk als erg vrouwelijk worden beschouwd. 

Bijvoorbeeld in Pakistan is kleren herstellen vooral mannenwerk, in België is het een typisch vrouwenberoep. 

Mainstreaming: ‘Heersende stroming’ of ‘corebusiness’ zijn synoniemen voor mainstream. Mainstreaming betekent dan: opgenomen worden in de corebusiness van een organisatie. De corebusiness van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat de materies waarvoor het bevoegd is: 

 • ruimtelijke ordening (stadsplanning, stedenbouw, stadsvernieuwing, grondbeleid, bescherming van monumenten en landschappen) 
 • wonen en huisvesting 
 • leefmilieudierenwelzijnwaterbeleid en natuurbehoud 
 • economie (economische ontwikkeling, buitenlandse handel) en tewerkstellingsbeleid 
 • vervoer 
 • openbare werken 
 • energiebeleid 
 • plaatselijke besturen (gemeenten, intercommunales, erediensten) 
 • internationale betrekkingen 
 • wetenschappelijk onderzoek 
 • interne materie (IT, openbaar ambt, communicatie) 

Gender mainstreaming is “het (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen waarbij een perspectief van gendergelijkheid wordt ingebouwd in elk beleidsniveau en -fase door de actoren die het beleid maken” (Europese Raad). 

Onder gelijkheid van vrouwen en mannen wordt verstaan dat “alle mensen vrij zijn om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en keuzes te maken, zonder beperkt te zijn door striktegenderrollen en dat respectievelijke gedragingen, wensen en noden van vrouwen en mannen op gelijke wijze gewaardeerd en aangemoedigd worden”.  (Europese Commissie) 

Zich verdelen:
Twitter>FacebookLinkedIn
X