Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Seksistische of seksuele intimidatie (online en offline), seksueel geweld, fysiek en psychologisch geweld door (ex-)partners, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken en gedwongen sterilisatie zijn gewelddaden die een diep trauma achterlaten. De overgrote meerderheid van de slachtoffers zijn vrouwen*. Als we ook rekening houden met het feit dat de meeste gewelddaden door mannen worden gepleegd, is er niet veel voor nodig om te begrijpen dat gewelddaden tegen vrouwen* structureel van aard zijn. Ze zijn zowel de gevolgen als de oorzaken van ongelijkheden tussen vrouwen* en mannen.

Uit een enquête die equal.brussels in 2016-2017 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afnam, bleek dat meer dan één vrouw* op twee tijdens haar leven minstens één vorm van geweld door haar partner ondergaat. De cijfers van het Observatorium safe.brussels voor 2022 zijn niet geruststellender: niet minder dan 4.848 gevallen van intrafamiliaal geweld werden geregistreerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of een gemiddelde van meer dan 13 incidenten per dag, waarvan 7 incidenten met fysiek geweld binnen een koppel.

Wat doet equal.brussels in verband met gendergerelateerd geweld?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zich in om dergelijke gewelddaden te voorkomen, de slachtoffers te beschermen, de daders te vervolgen en een geïntegreerd beleid te voeren om deze plaag te bestrijden.

De vrouwen* die betrokken zijn bij de Brusselse acties om gendergerelateerd geweld te bestrijden, zijn alle personen die zichzelf als vrouw identificeren of die als zodanig gesocialiseerd zijn.

In 2024 lanceerde safe.brussels Olista, het eerste intersectorale centrum voor de behandeling van gevallen van huiselijk geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op termijn zal dit multidisciplinaire centrum holistische zorg bieden aan slachtoffers (juridische, psychosociale, administratieve en medische ondersteuning) en een samenwerkingsproces ontwikkelen tussen de verschillende relevante actoren in Brussel (casusoverleg).

In nauwe samenwerking met de deskundigen op het terrein heeft equal.brussels een informatieve website ontwikkeld. stop-violence.brussels bundelt alle nuttige informatie en diensten voor mensen die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld in Brussel, de mensen rondom hen en de professionals die hen begeleiden:

  • Een overzicht van de relevante diensten, met details over wat er mogelijk is voor specifieke noden;
  • Infofiches over de verschillende soorten geweld, die aangepast zijn aan de verschillende doelgroepen en die beschikbaar zijn in verschillende talen en formaten;
  • Een tool-o-theek om nog verder te gaan en om antwoorden op heel specifieke vragen te vinden.

Daarnaast heeft equal.brussels deelgenomen aan de concrete denkoefening van de Brusselse besturen over hoe openbare huisvesting en de stedelijke ruimte zo kunnen worden ontworpen dat ze gendergelijkheid en de noden van vrouwen en mannen integreren en veiliger worden.

Download
Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Woordenlijst

Geweld tegen vrouwen*: “alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen*, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt”.

Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen*: “elk geweld gericht tegen een vrouw* omdat ze een vrouw* is of geweld dat vrouwen* buitenproportioneel treft”.

Al het laatste nieuws

Campagnes

Nieuwe “Gelijke kansen” projectoproep!

De oproep is open van 1 juni tot en met 15 augustus 2022. Elke vereniging met een project dat verband houdt met gelijke kansen in […]

Meer lezen
Alle campagnes