Logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een persoon heeft een handicap wanneer hij/zij een of meerdere langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen heeft, waarbij hun interactie met een onaangepaste omgeving allerlei drempels kan opwerpen voor hun volledige, daadwerkelijke en gelijke deelname aan de samenleving. Een handicap wordt daarom vooral bepaald door de interactie tussen de persoon en de maatschappij, die normen oplegt die die persoon marginaliseert of zelfs uitsluit.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, net als elders in de wereld, ongeveer 15% van de bevolking gehandicapt. Dit komt neer op ongeveer 183.000 mensen. Bij dat cijfer komt nog het cijfer van de familieleden van een persoon met een handicap: als een restaurant niet toegankelijk is, mist het hele gezin een feestelijke avond …

In bredere zin kan bijna 40% van de Brusselse bevolking op een min of meer bestendige manier worden beschouwd als personen met beperkte mobiliteit, wegens hun grootte, leeftijd, gezondheidstoestand, de lasten die ze dragen, enz. Een weinig toegankelijke omgeving treft op die manier een groot aantal mensen!

Wat doet equal.brussels in verband met handicaps?

In Brussel, net als elders, zijn er veel obstakels die invloed hebben op alle aspecten van het dagelijkse leven: huisvesting, verplaatsingen en mobiliteit, tewerkstelling, toegang tot informatie, burgerparticipatie, vrije tijd, enz.

De Brusselse gewestelijke instellingen zetten zich in om de toegankelijkheid op al deze vlakken te verbeteren. Meer in het algemeen werkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond de inclusie van personen met een handicap. Om dit doel te bereiken bestaat er een tool, namelijk: handistreaming. Handistreaming heeft als doel de inclusie van personen met een handicap in de samenleving te versterken, door op een transversale en preventieve manier de handicapdimensie en de noden van personen met een handicap te integreren in de inhoud van ons overheidsbeleid .

De overheidscommunicatie is gericht op iedereen en iedereen moet zich op een bewuste en niet-stereotype manier vertegenwoordigd voelen in de informatie en de boodschappen die door de overheid worden gebracht en die ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom heeft equal.brussels een gids voor inclusieve communicatie ontwikkeld en verspreidt het ook een door het CAWaB opgestelde gids voor toegankelijke communicatie.

Tot slot moeten alle websites en applicaties van de overheid toegankelijk zijn. Equal.brussels is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de besturen en het controleren van hun websites en applicaties. U vindt alle informatie over dit thema op de pagina over digitale toegankelijkheid.

Download
BRUSSELS PLAN VOOR DE INTEGRATIE VAN HANDISTREAMING

Woordenlijst

Een handicap kan verschillende vormen aannemen: motorisch, zintuiglijk (auditief en visueel), mentaal, cognitief en fysiek. Hij kan zichtbaar zijn, maar is meestal onzichtbaar.

 

Toegankelijkheid omvat alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen, op voet van gelijkheid met anderen, toegang heeft tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatiesystemen en -technologieën, en andere voorzieningen en diensten die openstaan voor of verleend worden aan het publiek.

Al het laatste nieuws

Campagnes

Publicatie van de gids voor inclusieve communicatie : Een hefboom voor inclusie voor iedereen

Inclusieve communicatie is communicatie die iedereen in staat stelt overheidscommunicatie te begrijpen en zich erbij betrokken te voelen, ongeacht ieders specifieke kenmerken. Want als we […]

Meer lezen
Alle campagnes
Toutes les publications