Wie zijn we?

equal.brussels is de administratie die het beleid van de Staatssecretaris voor gelijke kansen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoert. 

  

Wat zijn onze opdrachten ? 

equal.brussels wil gelijke kansen creëren voor alle inwoners van het Brussels Gewest, los van geslacht, etnisch-culturele origine, seksuele oriëntatie of eventuele handicaps. Nog steeds niet iedereen komt gelijk aan de start om een job te vinden, verantwoordelijkheden te krijgen, een huurwoning te vinden… ondanks alle wetten en bepalingen die er zijn. 

Openbaar vervoer, publieke ruimte en gebouwen zijn vaak niet voor iedereen 100 procent toegankelijk. In een rolstoel, met een kinderwagen, als blinde of slechtziende merk je dat parken, straten of pleinverlichting soms niet beantwoorden aan jouw specifieke behoeften. 

Ten slotte worden sommige bevolkingsgroepen zoals vrouwen of holebi’s nog altijd vaker het slachtoffer van geweld. In de publieke ruimte (beledigingen, aanrandingen) en in de privésfeer (partner- en intrafamiliaal geweld).   

Voor gelijke kansen voor alle Brusselaars focussen we op :   

De nieuwe Regering heeft daarnaast ook aangekondigd speciale aandacht te besteden aan sociale afkomst en situatie en aan de specifieke situatie van eenoudergezinnen 

Tot wie richten wij ons ? 

equal.brussels richt zich zowel tot de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als tot andere diensten en instellingen die het Brussels beleid voor deze bevolking mee vorm geven.  

Tot de bevolking: 

Via sensibilisatiecampagnes over gelijke kansen, om iedereen ervan bewust te maken dat er in onze samenleving nog heel wat vooroordelen, discriminatie en beledigingen of geweld bestaan omwille van iemands geslacht, seksuele voorkeur of genderidentiteit, etnische of culturele afkomst of handicap. Als het over geweld of discriminatie gaat, roepen we slachtoffers en getuigen op om er melding van te doen of klacht in te dienen (via UNIA of het Instituut voor de gelijke kansen voor v/m – zie link) 

Tot andere diensten en instellingen : 

We kunnen als dienst voor gelijke kansen dit niet alleen realiseren. Alle Brusselaars moeten gelijke kansen hebben bij het vinden van een job, een woning, moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, van de publieke ruimtes, … Binnen elk van deze beleidsdomeinen moet er dus aandacht zijn voor gelijke kansen voor iedereen. Dit kan alleen als alle beleidsmakers nadenken over de impact van hun maatregelen op iedereen, en dus ook op de verschillende gelijke kansengroepen. equal.brussels moedigt dus collega’s en andere diensten aan om binnen hun eigen beleidsdomein systematisch na te gaan of er niemand al dan niet onbewust wordt uitgesloten.  

Waarom zijn gelijke kansen belangrijk ? 

Verschillende studies en rapporten tonen aan dat niet alle Brusselaars in gelijke mate toegang hebben tot huisvesting, gelijke kansen hebben om een goede job te vinden, enz. en dus sommige bevolkingsgroepen nog steeds gediscrimineerd worden op basis van één of meer criteria, zoals hun geslacht, sociale, etnische of culturele afkomst of handicap.   

Een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking bevindt zich in een situatie van onzekerheid en sociale uitsluiting. In ons Gewest lopen meer dan één op drie personen het risico op sociale uitsluiting1. Bovendien zijn sommige groepen bijzonder kwetsbaar, zoals vrouwen, geïsoleerde ouderen, mensen met een handicap en eenoudergezinnen 

Wat doen wij om gelijke kansen te bevorderen ? 

Eerst en vooral proberen wij ervoor te zorgen dat de wetgeving met betrekking tot gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie wordt nageleefd. Daartoe bestellen we onder andere studies en rapporten, voeren we campagnes ter sensibilisatie van de Brussels bevolking enz.  

We stellen ook wijzigingen voor aan de wetgeving waar nodig (met betrekking tot de anti-discriminatiewetgeving, en met betrekking tot specifieke wetten -ordonnanties heet dat in het BHG- om gelijke kansen te bevorderen, …) 

We geven opleiding en sensibilisatie aan collega’s en andere diensten die het Brusselse beleid vorm geven. We geven hen tips en tools om na te gaan of ze met hun beleid werkelijk de hele bevolking bereiken, ook die groepen die gemakkelijker uit de boot vallen (de verschillende gelijke kansen-doelgroepen). Het doel is ervoor zorgen dat het Brusselse beleid in het algemeen aan echt iedereen ten goede komt. We noemen dit ook wel inclusief beleid, dus een beleid dat niemand uitsluit. 

Wij kennen subsidies toe aan vzw’s die een concreet project willen opstarten ter bevordering van gelijke kansen. We kennen ook specifieke subsidies toe voor het toegankelijk maken van evenementen. 

 

Zich verdelen:
TwitterFacebookLinkedIn